“Only ruins remain and the beauty of the natural environment.” Lord Byron

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ

Γύρισα στα ξανθά παιδιάτικα λημέρια,
γύρισα στο λευκό της νιότης μονοπάτι,
γύρισα για να ιδώ το θαυμαστό παλάτι,
για με χτισμένο απ’ τών Ερώτων τ’ άγια χέρια.
Το μονοπάτι το ‘πνιξαν οι αρκουδοβάτοι,
και τα λημέρια τα ‘καψαν τα μεσημέρια,
κ’ ένας σεισμός το ‘ρριξε κάτου το παλάτι,
και μέσ’ στα ερείπια τώρα και στ’ αποκαΐδια
απομένω παράλυτος· σαύρες και φίδια
μαζί μου αδερφοζούν οι λύπες και τα μίση·
και το παλάτι ένας σεισμός το ‘χει γκρεμίσει.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ασάλευτη ζωή, 1904
‘Απαντα, τομ. Γ´, σελ. 72

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

RUINS

I RETURNED TO MY GOLDEN PLAYGROUNDS,
I RETURNED TO MY WHITE BOYHOOD TRAIL,
I RETURNED TO SEE THE WONDROUS PALACE,
BUILT JUST FOR ME BY LOVE’S DIVINE WAYS.
BLACKBERRY BUSHES NOW COVER THE BOYHOOD TRAIL,
AND THE MIDAY SUNS HAVE BURNED THE PLAYGROUNDS,
AND A TREMOR HAS DESTROYED MY PALACE SO RARE,
AND IN THE MIDST OF FALLEN WALLS AND BURNED
TIMBERS, I REMAIN LIFELESS; LIZARDS AND SNAKES
WITH ME NOW LIVE THE SORROWS AND THE HATES;
AND OF MY PALACE A BROKEN MASS NOW REMAINS

Costis Palamas
Translated by A. Moskios

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

INTERVIEWER
On the question of the Greek poet’s relation to his tradition, it has always seemed to me that the Greek poet has an advantage over his Anglo-Saxon counterpart who makes use of Greek mythology and sometimes even of Greek landscape. I remember years ago when I was writing a thesis on what I thought were English influences in the poetry of Cavafy and Seferis, I asked you about certain images that crop up in your landscape, for example, the symbolic meaning of the statues that appear in your work. You turned to me and said: “But those are real statues. They existed in a landscape I had seen.” What I think you were saying is that you always start with the fact of a living, actual setting and move from there to any universal meaning that might be contained in it.

SEFERIS
An illustration of that from someone who is a specialist in classical statues came the other day from an English scholar who was lecturing about the statuary of the Parthenon. I went up to congratulate him after his lecture, and he said to me, as I remember: “But you have a line which expresses something of what I meant when you say ‘the statues are not the ruins—we are the ruins.’” I mean I was astonished that a scholar of his caliber was using a line from me to illustrate a point.

George Seferis
The statues are not the ruins—we are the ruins

From an Interview to “The Paris Review”, 2005 (epopteia)

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

 

“Unless we can relate it to ourselves personally, history will always be more or less an abstraction and its content the clash of impersonal forces and ideas. Although generalizations are necessary to order this vast, chaotic material, they kill the individual detail that tends to stray from the schema. . . . Afterwards all that remains of entire centuries is a kind of popular digest.”

Czesław Miłosz, Native Realm

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

Ruins come out of ruins. The story of the Acropolis is a good example. The original temple of Athena has been destroyed at least nine times in its two-and-a-half-thousand-year history. Burned by Heruli barbarians in ad 267, it was restored by Julian in ad 360, and then in 438 Christian priests hacked away at the nude sculptures and crowned the temple with a cross. The Ottoman Turks in 1456 replaced the cross with a minaret. There are still-bitter feelings about the damage done by the Venetians in 1687 when they bombed the Parthenon on September 26 under Francesco Morosini. Then there was also the sale of seventy-five sculptures by the Ottomans to Lord Elgin, the British ambassador to Greece, in 1802.

Adrianne Kalfopoulou, Ruin

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

You said: “…Wherever I turn, wherever I happen to look,
I see the black ruins of my life, here,
where I’ve spent so many years, wasted them, destroyed them totally.”
The City

C.P. Cavafy

Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

 

Rimbaud_Illuminations-edition

Today is the day of Illumination and my mind goes to Arthur Rimbaud.

Rimbaud was born in Charleville, a provincial town of northeastern France in 1854.

When he was 21 he stopped writting and became an itinerant salesman, adventurer, opportunist.

Rimbaud's tombe in Charleville

Rimbaud’s tombe in Charleville

He lived a short life, but in a sense he also lived a full life.

He died of bone cancer  in 1891 in Marseille, at  the Hôpital de la Conception. He was only 37 years old.

He was burried in Charleville. His tombe stone reads “Pray for him”.

Henri Fantin Latour. Rimbaud is second from the left, Verlaine is first from the left.

Henri Fantin Latour

“I am the saint, at prayer on the terrace . . . / /

I am the learned scholar in the dark armchair . . . / /

I am the walker on the great highway . . .

I gaze for a long time at the melancholy gold laundry of the setting sun.”

Illuminations, translated by John Ashbery (3)

The house where Rimbaud was born

Plaque at the house where Rimbaud was born

I rest my elbows on the table, the lamp illuminates these newspapers that I’m a fool for rereading, these books of no interest.
At a vast distance above my underground salon, houses take root, mists assemble. The mud is red or black. Monstrous city, endless night!
Further down, the sewers. At their sides, nothing more than the thickness of the globe. Maybe gulfs of azure, wells of fire. Perhaps at those levels moons and comets, seas and fables meet.

Illuminations, translated by John Ashbery (4)

Benjamin Britten’s Illuminations (5)

Britten was deeply affected by the emotional intensity of these prose poems and decided to set them to music as soon as he had read them.  As the soprano Sophie Wyss, the dedicatee of the cycle, recalled:  “He was so full of this poetry he just could not stop talking about it, I suspect he must have seen a copy of Rimbaud’s works while he was recently staying with [W.H.] Auden in Birmingham.”

Britten chose a sentence from one of the poems as the motto for his cycle:  “J’ai seul la clef de cette parade sauvage” (“I alone have the key to this savage parade”).  This sentence also provides the “key” to Britten’s view of Rimbaud’s poetry:  only the artist, observing the world from the outside, can hope to make sense of the “savage parade” that is life.

Rimbaud's Litter Replica

Rimbaud’s Litter Replica

Patti Smith and Rimbaud

Draped in a mosquito net-like sheath, the “litter,” a sort of palanquin, is a recreation of that used to transport Rimbaud from Abyssinia to France for medical care, where he died just months later at the age 37. On the surface of the litter, Mr. Rimbaud’s last words are inscribed. In this way, the piece is a sick bed as well as a grave, complete with epigraph. (1)

This installation was part of Patty Smith’s “Camera Solo” exhibition back in 2011 at the Wadsworth Atheneum in Hartford, Connecticut.

“Oh arthur arthur. we are in Abyssinia Aden. making love smoking cigarettes. we kiss. but it’s much more. azure. blue pool. oil slick lake. sensations telescope, animate. crystalline gulf. balls of colored glass exploding. seam of berber tent splitting. openings, open as a cave, open wider, total surrender.”

Patti Smith, from “dream of rimbaud”.

Rimbaud's fork and knife

Rimbaud’s fork and knife

Being Beauteous

Against a snowfall a Being Beauteous, tall of stature.  Whistlings of death and circles of muffled music make this adored body rise, swell and tremble like a spectre; wounds, scarlet and black, break out in the magnificent flesh.  The true colors of life deepen, dance and break off around the Vision, on the site.  And shivers rise and groan, and the frenzied flavor of these effects, being heightened by the deathly whistlings and the raucous music which the world, far behind us, casts on our mother of beauty, — she retreats, she rears up.  Oh! our bones are reclothed by a new, loving body.

***

O the ashen face, the shield of hair, the crystal arms!  The cannon on which I must hurl myself through the jumble of trees and buoyant air!

Illuminations, translated by George Hall (5)

 

Rimbaud in Africa

Rimbaud in Africa

Bob Dylan and Arthur Rimbaud

Suze Rotolo introduced Dylan to the works of Rimbaud:

“I came across one of his letters called “Je est un autre,” which translates into “I is someone else.” When I read those words the bells went off. It made perfect sense. I wished someone would have mentioned that to me earlier.”

Bob Dylan: “Chronicles, vol 1″

The literary characters, themes, and lines that have populated the world of Dylan’s musical landscape have been as deep and varied over the years as his references to history and the folk tradition. In his early years, Dylan was significantly touched by the American Beats—by Kerouac’s On the Road, and also by the poetry of Allen Ginsberg and Lawrence Ferlinghetti—and by French symbolists like Paul Verlaine and Arthur Rimbaud. Both Verlaine and Rimbaud are mentioned specifically in the Blood on the Tracks song “You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go.” (6)

Ellen Willis writes that “[Dylan] had less in common with the left than with literary rebels—Blake, Whitman, Rimbaud, Crane, Ginsberg”—mostly poets—and later describes Dylan as a man whose admirers look at him as “a poet using rock-and-roll to spread his art.”(6)

Rimbaud in Aden (first man on the right)

Rimbaud in Aden (first man on the right)

The Escape
“My day is done: I am leaving Europe. The marine air will burn my lungs; unknown climates will tan my skin.” (A Season in Hell)

The year 1878… After stopping by several cities in Africa, Cyprus welcomes Rimbaud with its tranquillity. Here in Cyprus, he works as a supervisor at a stone quarry. He turns out to be a “man of action” totally leaving aside his personality of a “ man of thought”. He takes fancy in doing hard work. Poetry is dead for him. He never mentions his ‘previous’ life and his glorious days in Paris. No one, not even his employer, knows where he is from or who he is. Upon the inquiries concerning his past he replies, “absurd” and goes on “ridiculous, disgusting”. Rimbaud, has become somebody else. He is leading a tranquil and silent life in Cyprus, where he escaped from his past or maybe from himself. (7)

Sources

1. Patti Smith: Camera Solo, by Rena Silverman

2. Arthur Rimbaud, Wikipedia

3. Illuminations by Arthur Rimbaud – review. Charles Bainbridge, The Guardian, 2011.

4. Visionary Materialism, by Adam Thirlwell

5. The Chamber Orchestra of Boston. May 2007. Program Notes by Jeremy Black.

6. The Weird and Wonderful Literary World of Bob Dylan. By Benjamin Wright.

7. A French Poet in Cyprus: Arthur Rimbaud. Il Paradiso di Beatrice.

Lord Byron’s “Giaour – A Fragment of a Turkish Tale”

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, 2013

Introduction

“Greece was the mostly sought Eastern country by travelers during the 19th century.” (1)

Lord Byron visited Greece for the first time in his 1809-1810 travels to the South of Europe.

While in Greece, he heard a story about a woman who experienced terrible death by been thrown into the sea alive inside a bag.

This story gave Lord Byron the material for his poem “The Giaour”.

The “Giaour” is Byron’s only narrative poem, and the first of four Turkish tales that he wrote.

It is also a poem that in a way contributed the birth of the “vampire”, albeit a vampire different from the one we are accustomed in the 21st century.

5743763-M

George Gordon Noel, sixth Baron Byron

George Gordon Noel, sixth Baron Byron, was born on 22 January 1788 in London.

In July 1823, Byron left Italy to join the Greek insurgents who were fighting a war of independence against the Ottoman Empire.

On 19 April 1824 he died from fever at Messolonghi, in modern day Greece.

His death was mourned throughout Britain. His body was brought back to England and buried at his ancestral home in Nottinghamshire.

Byron had enormous influence on the romantic movement and European poetry. One of the poets greatly influenced by Byron was Goethe.

He is also the only English  poet Bertrand Russell included in his History of Western Philosophy.

FRO2010_70

Orientalism

“Romantic Orientalism, then, became part of the larger movement of British Romanticism, which was further enthused by Napoleon‟s invasion of Egypt (1798–1799) and Greece‟s War of Independence (1821–1828). To Romantic travelers, scholars, artists and men of letters the Orient constituted a distant world which conveniently suited their search for the exotic and sublime experiences.” (1)

In his book “Orientalism”, Edward Said observes: “Popular Orientalism during the late eighteenth century and the early nineteenth attained a vogue of considerable intensity”

Apparently Byron was not driven to orientalism by accident. In “Interrogating Orientalism”, the editors observe (3):

In late August 1813, Byron had advised his friend Tom Moore to read Antoine Laurent Castellan’s Moeurs, usages, costumes des Othomans (1812) for poetic materials:

“Stick to the East; the oracle, Stael, told me it was the only poetic policy. The North, South, and West, have all been exhausted; but from the East, we have nothing but Southey’s unsaleables. . . . The little I have done in that way is merely a “voice in the wilderness” for you; and, if it has had any success, that also will prove that the public are orientalizing, and pave the path for you. (Letters and Journals 3:101)”

adding that “the public are orientalizing.”

Following his own advice, he dashed off and published three more “Turkish tales” before the next year was out — The Bride of Abydos (published in December 1813 and reissued in ten further editions of 1814  and 1815), The Corsair (published in February 1814 — selling ten thousand copies on the first day — and reissued in eight or more editions through 1815), and Lara (published in August 1814, with five or six subsequent editions in the next couple of years). (6)

Eugene Delacroix: Combat of the Giaour and the Pasha

Eugene Delacroix: Combat of the Giaour and the Pasha, 1827, The Art Institute of Chicago

The Giaour

The word “giaour” means foreigner or infidel, and in this Moslem context Byron’s hero is a Christian outsider, in a situation enabling contrasts of ideas about love, sex, death, and the hereafter.

The Giaour was started in London between September 1812 and March 1813, first published by John Murray in late March 1813, and finally completed December 1813, after having, in Byron’s words, “lengthened its rattles” (BLJ III 100) from 407 lines in the first draft to 1334 lines in the twelfth edition. (4)

According to one of Byron’s letters, the story in the poem was a tale he’d overheard “by accident recited by one of the coffee-house story tellers who abound in the Levant,” and he blamed the fragmented style on a “failure of memory,”

The narrative is built around a doomed love triangle, composed of the Giaour, a nameless Christian, Hassan and one of his wives, Leila. Leila « breaks her bower, » goes out into the world of men and taking the Giaour as a lover, lashes out against the values that structure her society. Hassan attemps to reestablish the balance by confining her to a space even smaller than the harem : a canvas bag which is then summarily thrown over the side of a boat unbeknownst to its crew and the reader, to whom this episode is recounted through the eyes of a fisherman. The Giaour takes his revenge, ambushing Hassan in a mountain pass, then, crushed by his part in Leila’s death, spends the rest of his days spurning the solace offered him by a man of the cloth, representative of orthodoxy. (7)

Leila

The heroine of the poem, Leila is a silent and passive heroine.

Another Leila in Byron’s Don Juan has a similar profile (8)

Delacroix (5)

Following a visit to England in 1825, Eugène Delacroix, the leading Romantic painter in France, based this painting on the poem The Giaour (pronounced jor) written by English poet Lord Byron in 1813. The subject—passions avenged on the faraway Greek battlefield—is perfectly suited to the Romantic vision of exotic locales and unleashed emotion.

In the painting, a Venetian (my note: according to others, Giaour was a Christian without more specifics, but it does not really matter, does it?) known as the Giaour—a Turkish term for infidel—fights the Muslim Hassan to avenge the death of his lover, who was killed by Hassan after fleeing his harem. The stark setting and aggressive movements place the focus of the painting on these two main characters. Weapons poised, the enemies face off in mirrored poses: the Giaour in swirling white with bloodshot eyes, Hassan facing his opponent with his weapon raised. The dynamic motion and emotion of the composition, which looks back to the Baroque style of Peter Paul Rubens, is further heightened by the artist’s use of high-keyed colors and bold and loose brushwork. Delacroix’s handling of pigments was influenced by a mid-19th-century color theory that stated that a spot of color will appear to be surrounded by a faint ring of its complement. In Delacroix’s painting, the adaptation of this effect is seen in the artist’s use of complementary colors, rather than the addition of black pigment, to create shadows.

The Combat of the Giaour and Hassan was included in an exhibition at the Parisian Galerie Lebrun to benefit the Greeks and their war of liberation from the Ottoman Turks (1821–1832). This political cause inspired numerous Romantic artists, writers, and musicians, and was the subject of one of Delacroix’s best-known paintings, The Massacre at Chios. The latter painting was based on an actual incident in the Greek wars of independence, unlike the Art Institute’s painting, which is derived from a work of fiction. Both are examples of Orientalism in Romantic painting, in which depictions of the Middle East and North Africa emphasize the exotic appeal of the lands and their people.

Gericault: Portrait of Lord Byron

Gericault: Portrait of Lord Byron

Vampires

As an article in BBC informs us,

“Byron was one of the first authors to write about vampires and his image even inspired the look of the monsters.” (2) The following is an extensive quote from the article:

Dr Matt Green is a lecturer at the University of Nottingham. The Gothic expert said: “The vampire first comes into English literature around the end of the eighteenth century.

“One of the first poems the vampire features in is by Lord Byron. It’s a poem called The Giaour (a Turkish word for an infidel or nonbeliever).

“At one point the giaour is cursed by his enemy to become a vampire and to prey and feed on his descendents.”

The poem goes: “Bur first, on earth as Vampire sent, Thy corse shall from its tomb be rent: Then ghastly haunt thy native place, And suck the blood of all thy race.”

“At this stage the vampire in Byron’s poem and in English literature is more a zombie figure. He comes out of the ground and he eats those around him and then goes back into the ground. He can’t wander far from his place of birth and his family.”

That perception was about to change and Byron would be central to it.

The university lecturer said: “It’s not until a couple of years later that the vampire becomes this cosmopolitan, seductive figure. That has to do with Byron as well.”

Eugene Delacroix, Combat Between Giaour and Pasha, 1827, Art Institute of Chicago

Eugene Delacroix, Combat Between Giaour and Pasha, 1827, The Art Institute of Chicago

Excerpts of the poem

The maid for whom his melody,
His thousand songs are heard on high,
Blooms blushing to her lover’s tale:
His queen, the garden queen, his Rose,
Unbent by winds, unchilled by snows,
Far from winters of the west,
By every breeze and season blest,
Returns the sweets by Nature given
In soft incense back to Heaven;
And gratefu yields that smiling sky
Her fairest hue and fragrant sigh.

DelacroixCombatGiaourEtPacha

Eugene Delacroix, The combat of the Giaour with the Pasha, 1835, Petit Palais, Paris, France

The foam that streaks the courser’s side
Seems gathered from the ocean-tide:
Though weary waves are sunk to rest,
There’s none within his rider’s breast;
And though tomorrow’s tempest lower,
‘Tis calmer than thy heart, young Giaour!
I know thee not, I loathe thy race,
But in thy lineaments I trace
What time shall strengthen, not efface:
Though young and pale, that sallow front
Is scathed by fiery passion’s brunt;
Though bent on earth thine evil eye,
As meteor-like thou glidest by,
Right well I view thee and deem thee one
Whom Othman’s sons should slay or shun.

Eugene Delacroix, The Giaour over the dead Pasha

Eugene Delacroix, The Giaour over the dead Pasha

Not thus was Hassan wont to fly
When Leila dwelt in his Serai.
Doth Leila there no longer dwell?
That tale can only Hassan tell:
Strange rumours in our city say
Upon that eve she fled away
When Rhamazan’s last sun was set,
And flashing from each minaret
Millions of lamps proclaimed the feast
Of Bairam through the boundless East.
‘Twas then she went as to the bath,
Which Hassan vainly searched in wrath;
For she was flown her master’s rage
In likeness of a Georgian page,
And far beyond the Moslem’s power
Had wronged him with the faithless Giaour.
Somewhat of this had Hassan deemed;
But still so fond, so fair she seemed,
Too well he trusted to the slave
Whose treachery deserved a grave:
And on that eve had gone to mosque,
And thence to feast in his kiosk.

Alexandre-Marie Colin, The Giaour

Alexandre-Marie Colin, The Giaour

‘Yes, Leila sleeps beneath the wave,
But his shall be a redder grave;
Her spirit pointed well the steel
Which taught that felon heart to feel.
He called the Prophet, but his power
Was vain against the vengeful Giaour:
He called on Allah – but the word.
Arose unheeded or unheard.
Thou Paynim fool! could Leila’s prayer
Be passed, and thine accorded there?
I watched my time, I leagued with these,
The traitor in his turn to seize;
My wrath is wreaked, the deed is done,
And now I go – but go alone.’

Eugene Delacroix: Combat of the Giaour and the Pasha (detail)

Eugene Delacroix: Combat of the Giaour and the Pasha (detail)

Yet died he by a stranger’s hand,
And stranger in his native land;
Yet died he as in arms he stood,
And unavenged, at least in blood.
But him the maids of Paradise
Impatient to their halls invite,
And the dark Heaven of Houris’ eyes
On him shall glance for ever bright;
They come – their kerchiefs green they wave,
And welcome with a kiss the brave!
Who falls in battle ‘gainst a Giaour
Is worthiest an immortal bower.

960.1995_a

”Tis twice three years at summer tide
Since first among our freres he came;
And here it soothes him to abide
For some dark deed he will not name.
But never at our vesper prayer,
Nor e’er before confession chair
Kneels he, nor recks he when arise
Incense or anthem to the skies,
But broods within his cell alone,
His faith and race alike unknown.
The sea from Paynim land he crost,
And here ascended from the coast;
Yet seems he not of Othman race,
But only Christian in his face:
I’d judge him some stray renegade,
Repentant of the change he made,
Save that he shuns our holy shrine,
Nor tastes the sacred bread and wine.

Eugene Delacroix-939428

To love the softest hearts are prone,
But such can ne’er be all his own;
Too timid in his woes to share,
Too meek to meet, or brave despair;
And sterner hearts alone may feel
The wound that time can never heal.
The rugged metal of the mine,
Must burn before its surface shine,
But plunged within the furnace-flame,
It bends and melts – though still the same;
Then tempered to thy want, or will,
‘Twill serve thee to defend or kill;
A breast-plate for thine hour of need,
Or blade to bid thy foeman bleed;
But if a dagger’s form it bear,
Let those who shape its edge, beware!
Thus passion’s fire, and woman’s art,
Can turn and tame the sterner heart;
From these its form and tone are ta’en,
And what they make it, must remain,
But break – before it bend again.

images

My spirit shrunk not to sustain
The searching throes of ceaseless pain;
Nor sought the self-accorded grave
Of ancient fool and modern knave:
Yet death I have not feared to meet;
And the field it had been sweet,
Had danger wooed me on to move
The slave of glory, not of love.
I’ve braved it – not for honour’s boast;
I smile at laurels won or lost;
To such let others carve their way,
For high renown, or hireling pay:
But place again before my eyes
Aught that I deem a worthy prize
The maid I love, the man I hate,
And I will hunt the steps of fate,
To save or slay, as these require,
Through rending steel, and rolling fire:
Nor needest thou doubt this speech from one
Who would but do ~ what he hath done.
Death is but what the haughty brave,
The weak must bear, the wretch must crave;
Then let life go to him who gave:
I have not quailed to danger’s brow
When high and happy – need I now?

DELACROIX_Eugene_Woman_with_a_Parrot_1827

‘I loved her, Friar! nay, adored -
But these are words that all can use -
I proved it more in deed than word;
There’s blood upon that dinted sword,
A stain its steel can never lose:
‘Twas shed for her, who died for me,
It warmed the heart of one abhorred:
Nay, start not – no – nor bend thy knee,
Nor midst my sins such act record;
Thou wilt absolve me from the deed,
For he was hostile to thy creed!
The very name of Nazarene
Was wormwood to his Paynim spleen.
Ungrateful fool! since but for brands
Well wielded in some hardy hands,
And wounds by Galileans given -
The surest pass to Turkish heaven
For him his Houris still might wait
Impatient at the Prophet’s gate.
I loved her – love will find its way
Through paths where wolves would fear to prey;
And if it dares enough, ’twere hard
If passion met not some reward -
No matter how, or where, or why,
I did not vainly seek, nor sigh:
Yet sometimes, with remorse, in vain
I wish she had not loved again.
She died – I dare not tell thee how;
But look – ’tis written on my brow!
There read of Cain the curse and crime,
In characters unworn by time:
Still, ere thou dost condemn me, pause;
Not mine the act, though I the cause.
Yet did he but what I had done
Had she been false to more than one.
Faithless to him, he gave the blow;
But true to me, I laid him low:
Howe’er deserved her doom might be,
Her treachery was truth to me;
To me she gave her heart, that all
Which tyranny can ne’er enthral;
And I, alas! too late to save!
Yet all I then could give, I gave,
‘Twas some relief, our foe a grave.
His death sits lightly; but her fate
Has made me – what thou well mayest hate.
His doom was sealed – he knew it well
Warned by the voice of stern Taheer,
Deep in whose darkly boding ear
The deathshot pealed of murder near,
As filed the troop to where they fell!
He died too in the battle broil,
A time that heeds nor pain nor toil;
One cry to Mahomet for aid,
One prayer to Allah all he made:
He knew and crossed me in the fray -
I gazed upon him where he lay,
And watched his spirit ebb away:
Though pierced like pard by hunters’ steel,
He felt not half that now I feel.
I searched, but vainly searched, to find
The workings of a wounded mind;
Each feature of that sullen corse
Betrayed his rage, but no remorse.
Oh, what had vengeance given to trace
Despair upon his dying face I
The late repentance of that hour,
When penitence hath lost her power
To tear one terror from the grave,
And will not soothe, and cannot save.

Thomas Phillips: Lord Byron in Albanian dress

Thomas Phillips: Lord Byron in Albanian dress

Sources

(1) Romantic Orientalism-LU Lecture, Naji B. Oueijan, Notre Dame University-Lebanon

(2) BBC Lord Byron’s image inspired modern take on vampires

(3) Interrogating Orientalism, edited by Diane Long Hoeveler and Jeffrey Cass, The Ohio State University Press

(4) BYRON’S “TURKISH TALES”: AN INTRODUCTION Peter Cochran

(5) The Combat of the Giaour and Hassan, The Art Institute of Chicago

(6) The Norton Anthology of English Literature, Lord Byron, from The Giaour: A Fragment of a Turkish Tale

(7) A domesticated villain – Lord Byron’s The Giaour, DesOrient

(8) A Comparison Between two Turkish Heroines in Lord Byron’s Poetry: Leila in “The Giaour” and Leila in Don Juan, Mona Sulaiman Farraj Albalawi

House by the Sea, Paros, Greece, painting by NM

House by the Sea, Paros, Greece, painting by NM

Casa sul Mare 
 
Il viaggio finisce qui:
nelle cure meschine che dividono 
l’anima che non sa più dare un grido.
Ora i minuti sono uguali e fissi
Come i giri di ruota della pompa.
Un giro: un salir d’acqua che rimbomba.
Un altro, altr’acqua, a tratti un cigolio.
 

casa sul mare2

 Il viaggio finisce a questa spiaggia
Che tentano gli assidui e lenti flussi.
Nulla disvela se non pigri fumi
La marina che tramano di conche
I soffi leni: ed è raro che appaia
Nella bonaccia muta
Tra l’isole dell’aria migrabonde
La Corsica
 dorsuta o la Capraia. 
House by the Sea, Paros, Greece, detail -  painting by NM

House by the Sea, Paros, Greece, detail – painting by NM

 
Tu chiedi se così tutto svanisce
In questa poca nebbia di memorie;
se nell’ora che torpe o nel sospiro
del frangente si compie ogni destino.
Vorrei dirti che no, che ti s’appressa
l’ora che passerai di là dal tempo;
forse solo chi vuole s’infinita,
e questo tu potrai, chissà, non io.
Penso che per i più non sia salvezza,
ma taluno sovverta ogni disegno,
passi il varco, qual volle si ritrovi.
Vorrei prima di cedere segnarti
codesta via di fuga
labile come nei sommossi campi
del mare spuma o ruga.
Ti dono anche l’avara mia speranza.
A’ nuovi giorni, stanco, non so crescerla:
l’offro in pegno al tuo fato, che ti scampi.
casa sul mare1
 
Il cammino finisce a queste prode
che rode la marea col moto alterno.
Il tuo cuore vicino che non m’ode
salpa già forse per l’eterno.
 
House by the Sea, Naoussa, Paros, Greece

House by the Sea, Naoussa, Paros, Greece

House by the Sea (translated by William Arrowsmith)
 
Here the journey ends: 
in these petty cares dividing
a soul no longer able to protest. 
Now minutes are implacable, regular
as the flywheel on a pump. 
One turn: a rumble of water rushing. 
Second turn: more water, occasional creakings.
 
casa2
 
Here the journey ends, on this shore
probed by slow, assiduous tides.
Only a sluggish haze reveals 
the sea woven with troughs
by the mils breezes: hardly ever
in that dead calm
does spiny Corsica or Capraia loom
through islands of migratory air.
 casa3
You ask: Is this how everything vanishes,
in this thin haze of memories?
Is every destiny fulfilled
in the torpid hour or the breaker’s sigh?
I would like to tell you: No. For you
the moment for your passage out of time is near:
transcendence may perhaps be theirs who want it,
and you, who knows, could be one of those. Not I.
There is no salvation, I think, for most,
but every system is subverted by someone, someone
breaks through, becomes what he wanted to be.  
Before I yield, let me help you find
such a passage out, a path
fragile a ridge or foam
in the furrowed sea.
And I leave you my hope, too meager
for my failing strength to foster
in days to come. I offer it
to you, my pledge to your fate, that you
break free.  
casa4
My journey ends on these shores
eroded by the to-and-fro of the tides.
Your heedless heart, so near, may even now
be lifting sail for the eternities.
casa5

Notes:

1. The poem “Casa sul Mare” is in the collection “Ossi di Seppia – Cuttlefish Bones”. It was published with the original poems and the english translation by Norton in 1992.

2. The critic and Montale’s friend Sergio Solmi observes about the “House by the Sea” that the poem adumbrates a theme dear to Montale, “the sense of a failed and enclosed life, despairing now of being equal to its original idea… escape from the ‘limbo of maimed existences’, succeed in living fully and saving itself”.

3. “For you the moment for your passage out of time is near”: is the “passage out of time” the poetic interpretation of “death”?

Objects that tell a story: (2) A poetry book in English

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2013

“During the First World War Hoelderlin’s hymns were packed in the soldier’s knapsack together with cleaning gear”.

Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art”.

Demonstration in Athens, March 1942

Demonstration in Athens, March 1942

Today’s object is not available to me.

As a matter of fact, I have never seen it.

Today’s object has no photograph that I can show you.

Military Academy of Athens

Military Academy of Athens

Today’s object has been destroyed.

Today’s object is a poetry book in English.

Today’s object is a book without a title.

At some unknown point in time, it became a possession of my uncle George.

Allied forces in Gazi, Athens, 1944

Allied forces in Gazi, Athens, 1944

This might have been the result of a gift or a loan or a purchase.

But it is not important to dwell on that.

It was sometime before or during the second world war that George got hold of it.

Greek Civil War 1944-1949

Greek Civil War 1944-1949

Shortly after the Germans withdrew from Greece in October 1944, another War started, the Greek Civil War that lasted until 1949.

At that time George was an officer of the Greek Army, and served at the front line.

Map of Grammos

Map of Grammos

It was during a long engagement of the Greek Army with the communist – supported “Democratic Army of Greece” in the Northwestern area near Konitsa, called “Mastorohoria”, that the story with the poetry book unfolded.

George had taken the book with him.

During one of the skirmishes with the enemy, George’s unit had to cross in a haste the river Sarantaporos; in the process he lost the book.

Pyrsogianni - Πυρσογιαννη

Pyrsogianni – Πυρσογιαννη

When George’s unit took the offensive again, they crossed the river going north, and succeeded to push their opponents further to the north.

During this successful offensive, at the end of an operation they went by a machine gun bunker.

There was smoke coming out of it.

As a standard procedure, they had to go in and ensure that it was safe.

Sarantaporos River, Northern Greece

Sarantaporos River, Northern Greece

They went in and found that all inside were dead.

In the middle of the burning debris and the dead bodies, the officer in charge found a and picked up bloodstained book.

Much to his surprise, inside the book he saw an inscription with George’s name.

After the officer finished his inspection of the burned bunker he came out carrying the poetry book in his hands and went straight to George.

Plagia (Zerma)

Plagia (Zerma)

“George, is this your book?” he asked.

George took the book in his hands: “Yes, it is mine”

“Do you want to take it?” the officer asked.

George did not take the book.

He left it there.

Επερχομενης καλπαζουσης της Καθαρας Δευτερας, αποδιδομαι ελευθερως εις περιηγησιν εις τον γλωσσο-εννοιολογικον μετα-σημασιολογικον χωρον, εναγωνιως αποζητων την αποδομητικην αποκαταστασιν της απολυτης ανεπαρκειας του γλωσσικου εργαλειου. Και να τονισω μετα στεντοριου φωνης οτι κατεληξα εις το συμπερασμα οτι δεν μου αρεσει ο Βιτγκενσταιν.

EYES-630x354

Καθαιρω = απαλλασσω απο κατι βλαβερο.

Συνωνυμος ο εξαγνισμος.

Δυστυχως δεν αρκει το να πατε σε χαμαμι δια να εξαγνισθειτε.

Αν υποθεσομε οτι ειναι εφικτος ο εξαγνισμος σας.

Σας θυμιζω οτι οσοι καηκαν στην Ιερα Πυρα της Ιερας Εξετασεως επασχαν απο την ουτοπικη ελπιδα οτι μπορει να εξαγνισθουν. Ερχοντουσαν λοιπον οι καλοι ανθρωποι της Εξετασεως και τους ελεγαν “που πατε πουλακια μου; δεν εχει δρομο για σας, δεν εχει οδο, στην Πυρα!!!!!”

Ο Στρατηγος Θεοδωρος Παγκαλος

Χαμαμ – Λουτρο με ατμους

Καθαρτηριος ο τοπος στον οποιον θα πεταξωμεν τους χαρταετους. Αλλα και ο χωρος εις τον οποιον συντελειται καθαρσις.

Καθαρτηριον = τοπος εις τον οποιον συνανων, ωστιζονται ψυχες προσδοκουσες οτι θα εισελθουσιν εις την Βασιλειαν των Ουρανων, ηγουν οτι εις τον Παραδεισον.

Ομως αφελεις συνοδοιποροι, που βαδιζετε;

918_1727

Με τι προσοντα θα πατε στον Παραδεισο;;;

Για την Κολαση ειμαστε οι περισσοτεροι.

Φαγωμεν πιωμεν….

Hopi_Indian_Arizona-1024x768 (1)

Καθαρση = η πραξη ή το αποτελεσμα του να απαλλαξομε τον τοπον, την χωραν, τους εαυτους μας, απο κατι βλαβερον. Αβεβαιως αλλα αμετανοητως,  ο νους συνειρμικα ακουμπα την υπεροχον εικονα της Ελλαδος ανευ Μνημονιου. Καθαρσις, Εγερσις, Αναστασις!!!!!

Καθαρτικον = ουσια ητις υποβοηθει την κενωσιν του οργανισμου.

fast-food-01

Τουτων ρηθεντων, ποια η διαφορα καθαρσεως και απολυμανσεως;

Εις ποιον βαθμον κινδυνευομεν απο τα μιασματα;

Μιασμα = μολυσμενος αερας

2013

Θεωρια μιασματος = η θεωρια συμφωνα με την οποια η πανουκλα, η χολερα και λοιπες μολυσματικες ασθενειες ωφειλονται εις τον μιασματικον αεραν.

Μιασματα = εις την μετεμφυλιακην Ελλαδα. Οι κομμουνισται, οι συνοδοιποροι, τα κομμουνια, οι ανταρτες, οι σλαβοφιλοι. ΜΑζι με αυτους πανε πακεττο και οι ομοφυλοφυλοι, οι αθιγγανοι, οι Εβραιοι, οι αλλοθρησκοι, γενικως και ειδικως οσοι δεν ειναι ακριβως ιδιοι με την ¨καθαρη” ελληνικη φυλη.

2af22a1705de500ce92ed7cc854761ba_XL

Με ποια ερμηνευτικα εργαλεια θα προσεγγισομε την παραλληλον πορειαν της καθαρσεως της χωρας και της απολυμανσεως που κηρυσσει η Χρυση Αυγη;;;;;

Ειναι απλο. Η καθαρση προϋποθετει επιγνωση αμαρτιας και οικειοθελους παραστρατηματος.

Θεοδωρος Παγκαλος

Θεοδωρος Παγκαλος

Ενω η απολυμανση αποτελει διαδικασια που ειναι τυφλη.

Πορευομεθα λοιπον ως τυφλοι προς την Καθαραν Δευτεραν;;;;;

Η πορευομεθα με αυτογνωσιαν και αυτοσυντριβην;;;;;

olympiakos-panathinaikos

Παιδιά, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσετε την Αλήθεια.

Ποτε δεν ειναι αργα.

Και οποια – διερωτωμαι – η σχεισις της καθαρσεως με την εξομολογησιν;;;;;;

Αμαρτια εξομολογηθεισα αμαρτια ουκ εστι.

sgodspeed0082

Μετανοειτε αμαρτωλοι!!!!!

Η κρισις της Ελλαδος αποτελει ευκαιριαν δια ομαδικην εξομολογησιν και καθαρσιν.

Καλη Καθαρη Δευτερα, και μην ξεχνατε!!!!! Με τον ειναι ή τον αλλο τροπο, οι συντριπτικα περισσοτεροι οδευομεν προς την κολασιν.

INSTRU~2

Εμπιστευτικες πληροφοριες αναφερουν οτι οι ιθυνοντες ελαβαν τον Νομο του Παρετο και απο 80/20 τον εκαναν 1/99.

Οποτε χαλαρωστε, και απολαυστε τον αμαρτωλον βιον!!!!!

theatre-mask1

Naked heart forever – unprotected, exposed, defenceless

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου, 2013

Edvard Munch, Madonna, Hamburg, Oil on canvas

Edvard Munch, Madonna, Hamburg, Oil on canvas

The Poet asks his Love to write

                    Visceral love, living death,

                    in vain, I wait your written word,

                    and consider, with the flower that withers,

                    I wish to lose you, if I have to live without self.

                    The air is undying: the inert rock

                    neither knows shadow, nor evades it.

                    And the heart, inside, has no use

                    for the honeyed frost the moon pours.

                    But I endured you: ripped open my veins,

                    a tiger, a dove, over your waist,

                    in a duel of teeth and lilies.

                    So fill my madness with speech,

                    or let me live in my calm

                    night of the soul, darkened for ever.

Federico Garcia Lorca

Edvard Munch, Madonna Oslo, Lithograph

Edvard Munch, Madonna Oslo, Lithograph

‘Du bist mein und bist so zierlich,’

You’re mine and so dainty,

You’re mine and so mannerly,

Yet still though you lack something:

You kiss now with such pointed lips,

Like a dove, when drinking it sips:

You’re really too dainty a thing.

— Johann Wolfgang von Goethe

Edvard Munch, Madonna, Wurth Foundation, Lithograph

Edvard Munch, Madonna, Wurth Foundation, Lithograph

O so dear

 

O so dear from far and near and white all

So deliciously you, Méry, that I dream

Of what impossibly flows, of some rare balm

Over some flower-vase of darkened crystal.

 

Do you know it, yes! For me, for years, here,

Forever, your dazzling smile prolongs

The one rose with its perfect summer gone

Into times past, yet then on into the future.

 

My heart that sometimes at night tries to confer,

Or name you most tender with whatever last word

Rejoices in that which whispers none but sister –

 

Were it not, such short tresses so great a treasure,

That you teach me a sweetness, quite other,

Soft through the kiss murmured only in your hair.

Stephane Mallarme 

Edward Munch - Death and the Maiden

Edward Munch – Death and the Maiden

Another Day

Another day. I follow another path,
Enter the leafing woodland, visit the spring
Or the rocks where the roses bloom
Or search from a look-out, but nowhereLove are you to be seen in the light of day
And down the wind go the words of our once so
Beneficent conversation…

Your beloved face has gone beyond my sight,
The music of your life is dying away
Beyond my hearing and all the songs
That worked a miracle of peace once on

My heart, where are they now? It was long ago,
So long and the youth I was has aged nor is
Even the earth that smiled at me then
The same. Farewell. Live with that word always.

For the soul goes from me to return to you
Day after day and my eyes shed tears that they
Cannot look over to where you are
And see you clearly ever again.

Friedrich Hoelderlin 

 

Εισαγωγη

Το 2013 συμπληρωνονται 150 χρονια απο τη γεννηση του Κ. Καβαφη.

Ξεφυλλιζοντας τα “Ανεκδοτα Ποιηματα¨εκδοσεις Ικαρος 1982, σε μνημη Αλεκου Σεγκοπουλου και χαρι Κυβελης Σεγκοπουλου, και φιλολογικη επιμελεια Γ.Π. Σαββιδη, αρχισα να γραφω αυτο το αρθρο.

Ανθολογισα (επελεξα) λοιπον πεντε ποιηματα και τα συνοδευω με τεσσερα σχολια.

C. Cavafi

C. Cavafi

Αν μ’ Ηγάπας

Εκ του Γαλλικού (1884;)

Αν του βίου μου το σκότος
φαεινή έρωτος ακτίς
διεθέρμαινεν, ο πρώτος
της αλγούσης μου ψυχής
ο παλμός ήθελεν ήτο ραψωδία ευτυχής.
Δεν τολμώ να ψιθυρίσω
ό,τι ήθελον σε ειπεί:
πως χωρίς εσέ να ζήσω
μοι είναι αφόρητος ποινή -
αν μ’ ηγάπας… πλην, φευ, τούτο είν’ ελπίς απατηλή!

Αν μ’ ηγάπας, των δακρύων
ήθελον το τέρμα ιδεί·
και των πόνων των κρυφίων.
Οι δε πλάνοι δισταγμοί
δεν θα ετόλμων πλέον να δείξουν την δολίαν των μορφή.
Εν τω μέσω οραμάτων
θείων ήθελ’ ευρεθείς.
Ρόδα θαλερά την βάτον
θα εκόσμων της ζωής -
αν μ’ ηγάπας… πλην, φευ, τούτο είν’ απατηλή ελπίς!

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Ταξίδι στην Αλεξάνδρεια του Καβάφη~37048-253-1(1)

Cavafi’s Alexandria, watercolor by Anna Boghiguian

α. Ο Καβαφης στην Κωνσταντινουπολη (1882-1885)

Το ποιημα αυτο γραφτηκε πιθανωτατα στην Κωνσταντινουπολη μαλλον το 1884, στα σιγουρα πριν απο το 1885. Ηταν 21 ετων. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης το γένος Πέτρου, ή Κ. Π. Καβάφης, γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια της Αιγυπτου, όπου οι γονείς του εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη το 1840.

Τὸ 1882 στὴ διάρκεια τῆς αἰγυπτιακῆς ἐξέγερσης κατὰ τῶν Ἄγγλων, ὁλόκληρη ἡ οἰκογένεια Καβάφη μετακομίζει στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ σπίτι τοῦ Φαναριώτη παππού του, Γεωργάκη Φωτιάδη. Ἡ τριετὴς παραμονὴ τοῦ ποιητῆ στὴν Πόλη ἀποδεικνύεται ἰδιαιτέρως σημαντική, καθὼς ἐκείνη τὴν περίοδο ἀρχίζει νὰ ἐκδηλώνει τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν δημοσιογραφικὴ σταδιοδρομία. Τὸ πιὸ ἀξιοσημείωτο αὑτῆς τῆς περιόδου εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ παραμονή του στὴν Πόλη συμπίπτει μὲ τὶς πρῶτες μαρτυρημένες συστηματικές του προσπάθειες νὰ ἐπιδοθεῖ στὴν τέχνη τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο συμπληρώνει καὶ τὶς μελέτες τοὺ πάνω στὴν ἀρχαία καὶ μεσαιωνικὴ ἑλληνικὴ φιλολογία ποὺ εἶχε ἀρχίσει τὴν ἐποχὴ ποὺ βρισκόταν στὴν Ἀγγλία.

Τὸν Ὀκτώβριο τοὺ 1885 ὁ Καβάφης γυρίζει στὴν Ἀλεξάνδρεια μαζὶ μὲ τὴν μητέρα τοὺ καὶ τοὺς ἀδελφούς του, Ἀλέξανδρο καὶ Παῦλο. Μὲ τὴν ἐπιστροφή του ἐγκαταλείπει τὴν ἀγγλικὴ ὑπηκοότητα καὶ παίρνει τὴν ἑλληνική.

Portrait of Georges Rodenbach

Portrait of Georges Rodenbach

La Jeunesse blanche

Ιανουαριος 1895

Η φιλτάτη, η άσπρη μας νεότης,
α η άσπρη μας, η κάτασπρη νεότης,
που είν’ απέραντη, κ’ είναι πολύ ολίγη,
σαν αρχαγγέλου άνω μας πτερά ανοίγει!…
Όλο εξαντλείται, όλο αγαπάει·
και λιώνει και λιγοθυμά εις τους ορίζοντας τους άσπρους.
A πάει εκεί και χάνεται εις τους ορίζοντας τους άσπρους,
για πάντα πάει.

Για πάντα, όχι. Θα ξαναγυρίσει,
θα επιστρέψει, θα ξαναγυρίσει.
Με τα λευκά της μέλη, την λευκή της χάρι,
θα έλθ’ η άσπρη μας νεότης να μας πάρει.
Με τα λευκά της χέρια θα μας πιάσει,
και μ’ ένα σάβανο λεπτό απ’ την ασπράδα της βγαλμένο,
με κάτασπρο ένα σάβανο απ’ την ασπράδα της βγαλμένο
θα μας σκεπάσει.

β. Georges Rodenbach

Ο Βελγος ποιητης και συγγραφεας ειχε γραψει μια ποιητικη συλλογη ομοτιτλη με το ποιημα το Καβαφη. Εφοιτησε στο Κολλεγιο των Ιησουϊτων του Σεν-Μπαρμπ, οπως και ο Maurice Maeterlinck που ελαβε το Νομπελ Λογοτεχνιας το 1911.

Ο Αλεξανδρινος ποιητης φαινεται να τιμα τον Βελγο ως απολογητη του πανεμορφου Θανατου. Η ποιητικη συλλογη “Η Λευκη Νεοτης” δημοσιευθηκε το 1886. Το πιο γνωστο εργο του ειναι το διηγημα Bruges-la-Morte. Μια χαρακτηριστικη φραση απο το εργο:

“Bruges was his dead wife. And his dead wife was Bruges. The two were untied in a like destiny. It was Bruges-la-Morte, the dead town entombed in its stone quais, with the arteries of its canals cold once the great pulse of the sea had ceased beating in them.”

cavafi_house

Cavafi’s Home in Alexandria, watercolor by Anna Boghiguian

Παρθεν

Μαρτιος 1921

Aυτές τες μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια,
για τ’ άθλα των κλεφτών και τους πολέμους,
πράγματα συμπαθητικά· δικά μας, Γραικικά.

Διάβαζα και τα πένθιμα για τον χαμό της Πόλης
«Πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη».
Και την Φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν,
«ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης»,
ακούσθηκε κ’ είπε να πάψουν πια
«πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια»
πήραν την Πόλη, πήραν την· πήραν την Σαλονίκη.

Όμως απ’ τ’ άλλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα
το Τραπεζούντιον με την παράξενή του γλώσσα
και με την λύπη των Γραικών των μακρινών εκείνων
που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμη.

Μα αλίμονον μοιραίον πουλί «απαί την Πόλην έρται»
με στο «φτερούλν’ αθε χαρτίν περιγραμμένον
κι ουδέ στην άμπελον κονεύ’ μηδέ στο περιβόλι
επήγεν και εκόνεψεν στου κυπαρίσ’ την ρίζαν».
Οι αρχιερείς δεν δύνανται (ή δεν θέλουν) να διαβάσουν
«Χέρας υιός Γιανίκας έν» αυτός το παίρνει το χαρτί,
και το διαβάζει κι ολοφύρεται.
«Σίτ’ αναγνώθ’ σίτ’ ανακλαίγ’ σίτ’ ανακρούγ’ την κάρδιαν.
Ν’ αοιλλή εμάς, να βάι εμάς, η Pωμανία πάρθεν.»

28-pontos

Αργυρουπολη, Ποντος

Ο Καβαφης αναφερεται στο ακολουθο δημοτικό ποίημα του Ποντου.
Πάρθεν η Ρωμανία 

Έναν πουλίν, καλόν πουλίν εβγαίν’ από την Πόλην°
ουδέ στ’ αμπέλια κόνεψεν ουδέ στα περιβόλια,
επήγεν και-ν εκόνεψεν α σου Ηλί’ τον κάστρον.
Εσείξεν τ’ έναν το φτερόν σο αίμα βουτεμένον,
εσείξεν τ’ άλλο το φτερόν, χαρτίν έχει γραμμένον,
Ατό κανείς κι ανέγνωσεν, ουδ’ ο μητροπολίτης°
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρχεται κι αναγνώθει.
Σίτ’ αναγνώθ’ σίτε κλαίγει, σίτε κρούει την καρδίαν.
“Αλί εμάς και βάι εμάς, πάρθεν η Ρωμανία!”
Μοιρολογούν τα εκκλησιάς, κλαίγνε τα μοναστήρια
κι ο Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπιέται,
-Μη κλαίς, μη κλαίς Αϊ-Γιάννε μου, και δερνοκοπισκάσαι
-Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία ‘πάρθεν.
-Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. 

(Δημοτικό τραγούδι του Πόντου)

κονεύω: σταθμεύω για ανάπαυση ή για ύπνο.
σου: στου. 
Ηλί’ τον κάστρον: το κάστρο του Ήλιου.
εσείξεν: έσεισε, τίναξε.
σο: στο.
Ατό: αυτό.
κι: δεν. 
Σίτ’: ενώ, καθώς.
κρούω: χτυπώ, δέρνω.
δερνοκοπισκάσαι: δέρνεσαι και χτυπιέσαι.

γ. Η Αλωση της Πολης

Tο ποίημά «Πάρθεν», γραμμένο στο 1921, είναι εκμυστήρευση του ποιητή για την εντύπωση που του προξένησε το διάβασμα των ιστορικών δημοτικών μας τραγουδιών, και ιδιαίτερα ενός που είναι γραμμένο στο γλωσσικό ιδίωμα της Τραπεζούντας και σχετίζεται με την Αλωση της Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος του ποιήματος του Καβάφη «Πάρθεν» σημαίνει «επάρθη», δηλαδή έπεσε στα χέρια των Τούρκων η Κωνσταντινούπολη. Μαζί με το ποίημα της Αλώσεως θυμάται και τ’ άλλα δημοτικά τραγούδια των κλεφτών.

Η Αγγελικη Ζιακα, σημειωνει στο πολυ ενδιαφερον αρθρο της “Η ελληνική λαϊκή μούσα και το Ισλάμ κατά την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας“:

“Το προφητικό όραμα του ποιήματος που παρουσιάζει την Ρωμανία να ανθίζει ακόμη και νεκρή, οδήγησε,

κατά την Ε. Γλύκατζη‐Αρβελέρ, τους Έλληνες να υιοθετήσουν ως σύμβολο της  ιστορίας  τους,  συχνά  βέβαια  άτεχνο,

το  μυθικό  πουλί  φοίνιξ,  που  ξαναγεννιέται  από  τις στάχτες  του.

Βλ.  Ελ.  Γλύκατζη‐Αρβελέρ,  Η  πολιτική  ιδεολογία  της  Βυζαντινής  αυτοκρατορίας, μτφρ. από την γαλλική, Αργώ, Αθήνα 1977, σ. 144. “

115agia-sofia

Θεοφιλος Παλαιολογος 

Μαρτιος 1903;

Ο τελευταίος χρόνος είν’ αυτός. Ο τελευταίος των Γραικών
αυτοκρατόρων είν’ αυτός. Κι αλίμονον
τι θλιβερά που ομιλούν πλησίον του.
Εν τη απογνώσει του, εν τη οδύνη
ο Κυρ Θεόφιλος Παλαιολόγος
λέγει «Θέλω θανείν μάλλον ή ζην».

A Κυρ Θεόφιλε Παλαιολόγο,
πόσον καημό του γένους μας, και πόση εξάντλησι
(πόσην απηύδησιν από αδικίες και κατατρεγμό)
οι τραγικές σου πέντε λέξεις περιείχαν.

δ. Η ορθογραφια του Καβαφη

Ο Παντελης Μπουκαλας εγραψε στην Καθημερινη σχετικα με την “απηύδησιν“.

“Aντίθετα, «λάθος με νόημα», εσκεμμένο, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί εκείνο το «απηύδησιν» του «κρυμμένου» ποιήματος «Θεόφιλος Παλαιολόγος», που σωστά (παρότι λανθασμένο…) τυπώθηκε έτσι ακριβώς από τον Γ. Π. Σαββίδη και ανατυπώνεται τώρα, από τον Mανόλη Σαββίδη λ.χ. στο «K. Π. Kαβάφης, Ποιήματα (1882-1932)» («Eρμής», 2003) ή από τη Σόνια Iλίνσκαγια στο «K. Π. Kαβάφης, Aπαντα τα ποιήματα» («Nάρκισσος», 2003). Λαθεμένο είναι βέβαια το «απηύδησις», και δεν χρειάζεται ν’ ανοίξει κανείς τα λεξικά για να δει το σωστό «απαύδησις». Δεν είναι πάντως εντελώς απίθανο να λαθεύει επίτηδες ο Kαβάφης, μεταφέροντας την αύξηση του ρήματος στο ουσιαστικό για να επιτείνει ακριβώς την έννοια της απαυδήσεως σε συμφραζόμενα που το απαιτούν: «A Kύρ Θεόφιλε Παλαιολόγο / πόσον καϋμό του γένους μας, και πόση εξάντλησι / (πόσην απηύδησιν από αδικίες και κατατρεγμό) / η τραγικές σου λέξεις περιέχουν». Kαι τώρα ακόμα, όσο ακούω, λόγιοι και λαϊκοί προτιμούν, χάριν εμφάσεως, τον αυξημένο τύπο, «απηύδισα», σ’ ένα ρήμα μάλλον δημοτικό, και όχι το περισσότερο αναμενόμενο «απαύδισα».”

port

Μιση Ωρα

Ιανουαριος 1917

Μήτε σε απέκτησα, μήτε θα σε αποκτήσω
ποτέ, θαρρώ. Μερικά λόγια, ένα πλησίασμα
όπως στο μπαρ προχθές, και τίποτε άλλο.
Είναι, δεν λέγω, λύπη. Aλλά εμείς της Τέχνης
κάποτε μ’ έντασι του νου, και βέβαια μόνο
για λίγην ώρα, δημιουργούμεν ηδονήν
η οποία σχεδόν σαν υλική φαντάζει.
Έτσι στο μπαρ προχθές —βοηθώντας κιόλας
πολύ ο ευσπλαχνικός αλκολισμός—
είχα μισή ώρα τέλεια ερωτική.
Και το κατάλαβες με φαίνεται,
κ’ έμεινες κάτι περισσότερον επίτηδες.
Ήταν πολλή ανάγκη αυτό. Γιατί
μ’ όλην την φαντασία, και με το μάγο οινόπνευμα,
χρειάζονταν να βλέπω και τα χείλη σου,
χρειάζονταν να ’ναι το σώμα σου κοντά.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Broad Art Museum

 

Ο ποιητης Νικος Καρουζος ταξιδεψε στον αλλο κοσμο την 28η Σεπτεμβριου 1990.

The Greek poet Nikos Karouzos died twenty two years ago this day.

Σχεδον δυο χρονια πριν, στα τελειωματα του 2010 ειχα γραψει ενα αρθρο για τον μεγαλο Ελληνα ποιητη.

Almost two years ago, at the end of 2010, I wrote an article about the great Greek poet.

The Greek poet Nikos Karouzos

Σημερα, τιμωντας την μνημη του για μια ακομη φορα, παραθετω ενα εκτενες αποσπασμα απο ενα κειμενο του που ξεκινησε να καμει κριτικη στον Καζαντζακη, αλλα επικεντρωθηκε στην “αγωνια κατάντικρυ στο μηδεν” (Νικος Καρουζος, Πεζα Κειμενα, Ικαρος Εκδοτικη Εταιρεια, 1998).

Today in his memory I publish an extract from an article he wrote criticizing Nikos Kazantzakis. The article is focused on the “agony in front of nothingness”. It goes like this:

“…. Ας παρουμε λοιπον, αν οχι τιποτ’ αλλο, το Ταο τε κινγκ,   το περιφημο βιβλιο του Λαο-τσε, την πιο αμυθοποιητη μεταφυσικη διδασκαλια της Αρχαιας Ασιας. Την αγωνια που μας βαζει συστηθους απεναντι στο μηδεν – απ’ τη χαμηλοτερη βαθμιδα της ως την υψηλοτερη, εκεινη που φανερωνει μ’ αλλα λογια την αγωνια ως υψωτικη μεριμνα – την κανει να υπαρχει, κατα τη διδασκαλια τουτη, το κτητικο-προσκολλητικο στοιχειο της υπαρξεως: η ατομικοτητα.

“… Let us then take, if nothing else, Tao te Ching, Lao Tse’s masterpiece, the most metaphysical teaching of Anceint Asia that is not prone to Myth. According to Lao Tse, the agony we experience in front of nothingness – from its lowest degree to the highest, where it is experienced as redemption anxiety – emerges out of the posessive – attachment attribute of our existence: individuality.

Martin Heidegger’s Feldweg in Messkirch, Germany

Εκεινος που δινεται στην μελετη 

γινεται πιοτερος μερα με τη μερα. 

Εκεινος που αφιερωνεται στο Ταο

ελαττωνεται μερα με τη μερα. 

He who devotes himself to learning

(seeks) from day to day to increase (his knowledge);

he who devotes himself to the Tao

(seeks) from day to day to diminish (his doing).

Lao Tse

Ελατωσου κι ακομη ελαττωσου

για να φτασεις καποτε στην απραξια. 

Με την απραξια

τιποτα δεν υπαρχει που να μη γινεται.

(Ταο τε κινγκ, 48)

He diminishes it and again diminishes it,

till he arrives at doing nothing (on purpose).

Having arrived at this point of non-action,

there is nothing which he does not do. ((chap. 48)

C D Friedrich: Der Wanderer

Θυμιζουμε την οντολογικη θεμελιωση της ταοϊκης διδασκαλιας:

Let us be reminded of the ontological foundation of taoism:

Ο γυρισμος ειν’ η κινηση του Ταο.

Τουτο φανερωνεται στο να’ ναι κανεις εξω απ’ τη δυναμη. 

Ολα τα οντα πηγαζουν απ’το Ειναι

το Ειναι πηγαζει απ’ το Μη-Ειναι

(Ταο τε κινγκ, 40)

In Tao the only motion is returning;

The only useful quality, weakness.

For though all creatures under heaven are the products of Being,

Being itself is the product of Not-being. ” (chap. 40, tr. Waley)

The Greek poet Nikos Karouzos

Το Ταο ειν’ ο δρομος προς το αδειασμα της ατομικοτητας, πηγης της κτητικοτητας και του εξουσιαζειν.

Tao is the way to get rid of individuality, which is the source of posessiveness and power.

Το Ταο ειν’ ο δρομος προς την απραξια, που σημαινει βασικα την μη προσκολληση στ’ αποτελεσματα του πραττειν, ειτε αυτα ειν’ αγαθα ειτε αυτα ειν’ ασχημα.

Tao is the road to doing nothing, which means non attachment to the results of acting, good or bad.  

Το Ταο ειν’ η κινηση προς την καθαρα πνευματικη χρηση του Ειναι, προς το μη-εγω που ειναι τα αταραχτο εγω της μη-ατομικοτητας, του μη-κτητικου-προσκολλητικου στοιχειου της υπαρξεως, προς την εξουδετερωση της αγωνιας, προς την μεταμορφωση σε πνευμα της υλης: την αταραξια.

Tao is the movement to the actualization of Being, to the non-Being, which is the undisturbed nucleus of non-individuality, of the non-posessive, non-aatached element of existence, to the neutralization of anxiety, to stillness.

Φτασε στην κενοτητα την υψιστη

και σ’ αταραξια διατηρησου…(16)

The (state of) vacancy should be brought to the utmost degree, and that of stillness guarded with unwearying vigour. (16)

Γιατι το ειναι και το μηδεν γεννιουνται το εν’ απ’ τ’ αλλο.(2)

So it is that existence and non-existence give birth the one to (the idea of) the other (2)

Σ’ αυτο το σημειο το ειναι και το μηδεν ειν’ ακριβως ο,τι ο Ηρακλειτος ονομαζει “ζων” και “τεθνηκος” που ειναι “ταυτο”.

Ειν’ η παντοδεχτρα ζωη κι ο παντοδεχτης θανατος, οπου αγωνια κι ο Καζαντζακης…

It is at this point that being and nothingness is exactly what Heracletus calls “living” and “decesaed” that are “the same”.

It is the all encompassing life and the all encomapssing death, where Kazantzakis’ anxiety originates.

Heracletus

ταὐτὸ ζῶν καὶ τεθνηκὸς καὶ ἐγρηγορὸς καὶ καθεῦδον καὶ νέον καὶ γηραιόν· τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐστι κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.

Ηρακλειτος (αποσπασμα 88)

And it is the same thing in us that is quick and dead, awake and asleep, young and old; the former are shifted and become the latter, and the latter in turn are shifted and become the former.

Heracletus (fragmentum 88)

By the (breaking) sea wave: A “Fluxus Eleatis” Discourse

Κυριακή, 26 Αυγούστου, 2012

Mr. FFF: Παρα θιν αλος. By the breaking sea wave.

MM: I see Priest Chryses praying. For his daughter Chryseis has been kidnapped by Agamemnon who does not want to release her.

βή δ’ ακέων παρά θίνα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης…

πήρε βουβός του πολυτάραχου γιαλού τον άμμον

Ομηρου Ιλιας, Ραψωδια Α34

Without a word, he went by the shore of the noisy sea (or ‘sounding sea’)

Homer, Iliad, A34

Mr. FFF: The priest Chryses prayed to Apollo to punish the Greek army, so that Agamemnon is forced to return to him his daughter, Chryseis.

Mrs. T: The deep sound of the sea is in stark contrast with the priest’s silent suffering.

Είπε, και την ευκή του επάκουσεν ο Απόλλωνας ο Φοίβος,
κι απ᾿ την κορφή του Ολύμπου εχύθηκε θυμό γεμάτος

Ομηρου Ιλιας, Ραψωδια Α43-44

He spoke, and Apollo Phoebus listened to his wish

and from the top pf Olympus he rushed away full of wrath

Homer, Iliad, A43-44

MM: Apollo shot the plague to the Greek Army, and Agamemnon had to return Chryseis to her father.

Mrs. T: As a compensation for his loss, Agamemnon took Bryseis from Achilles.

Mr. FFF: Achilles is furious at the loss of Briseis.

Briseis returns, sculpture by Michael Talbot

Δακρυσμένος τότε ο Αχιλλέας απ᾿ τους συντρόφους του μακραίνει και καθίζει

μπρος στον ψαρή γιαλό, το απέραντο το πέλαγο θωρώντας,

κι απλώνοντας τα χέρια ευκήθηκε στην ακριβή του μάνα

Ομηρου Ιλιας, Ραψωδια Α348-352

Achilles in tears strays away from his comrades and seats

on the beach, and looking at the vast sea,

unfolded his arms and prayed to his mother

Homer, Iliad, AHomer, Iliad, A348-352

Mr. FFF: Greeks of any age, starting with Homer, have a special relationship with the sea.

Mrs. T: The sea was considered to be the home of many deities.

MM: The sea was also a place of catharsis, a cleansing place for mortals.

Wie Meerekuesten, wenn zu baun

Anfangen die Himmliwschen und herein

Schifft unaufhaltsam, eine Pracht, das Werk

Der Woogen, eins uns andere, und die Erde

Sich ruester aus, darauf vom Freudigsten eines…

Wie Merekuesten…

Friedrich Hoelderlin

As upon seacoasts, when the gods
Begin to build and the work of the waves
Ships in unstoppably wave
After wave, in splendour, and the earth
Attires itself and then comes joy
A supreme, tuneful joy, setting …

(translation by David Constantine)

Wie Merekuesten…

Friedrich Hoelderlin

MM: I see the beach walking and…

Stephen Daedalus: Am I walking into eternity along Sandymount strand? Crush, crack, crick, crick.

MM: Stephen closed his eyes to hear his boots crush crackling wrack and shells.

Leopold Bloom: I am wandering around, avoiding to go home. I am on Sandymount strand. Following Stephen’s steps.

(young) Gerty: It is almost dusk. Roman candles are fizzing through the air.

Leopold Bloom: I cannot get my eyes off her!

(young) Gerty: I pulled my skirt up and revealed my garters.

Leopold Bloom: I surrender, I am too weak to resist.

(young) Gerty: I behaved as an exhibitionist. Will I ever be as important as Molly is?

Leopold Bloom:  I behaved as a true voyeur. I am aging.

Mr. FFF: I like garters.

Mrs. T: The description of the episode with Bloom and (young) Gerty made the US Courts to ban the book as indecent.

The beach shines like a mirror, swallowing the confusion of forms, creating whatever it likes.

Here by the beach, I will be covered, in whole, by a layer of sugar, like snow.

It is a sin to be absent from the present.

Nikos Gabriel Pentzikis, Mrs. Ersis’ Novel

Ο γιαλος στιλβει σαν καθρεφτης, καταπινοντας τη συγχυση των μορφων, σχηματιζοντας ο,τι θελει αυτος.

Εδω στην ακρογιαλια, ολοκληρον, θα με καλυψει σαν χιονι ενα στρωμα απο ζαχαρη.

Αμαρτια η απουσια απο το παρον.

Νικος Γαβριηλ Πεντζικης, Το Μυθιστορημα της κυριας Ερσης

Πῶς δύναται τὶς νὰ γίνει ἀνὴρ χωρὶς ν᾿ ἀγαπήσει δεκάκις τουλάχιστον, καὶ δεκάκις ν᾿ ἀπατηθεῖ ;

How could anyone become a man without falling in love at least ten times, and betrayed ten times?

Alexandros Papadiamantis

MM: I see the kissing-on-the-beach sequence where Lancaster and Kerr roll around in the Pacific Ocean’s frothy waves, lips locked as the surf washes over them.

Mrs. T: Lancaster’s sergeant (Milton Warden) with Deborah Kerr playing Karen Holms, another officer’s wife

Mr. FFF: The American censors deleted four seconds from that provocative love-making scene.

Mrs. T: From Here to Eternity was nominated for 13 Oscars and won eight, including best film and best director. It won rave reviews and became one of the highest-grossing films of the Fifties.

Du musst das Leben nicht verstehen,

dann wird es werden wie ein Fest.

You should not understand Life,

then it will be like a celebration.

Rainer Maria Rilke

MM: I see the beach swimming after sunset

Mrs. T: I have never done this.

Mr. FFF: I had a friend who rejoiced every time she had a chance to swim during the night. She could stay up all night swimming.

Τα πρωτα μου χρονια τ’ αξεχαστα τα’ ζησα κοντα στ’ ακρογιαλι,

Στη θαλασσα εκει τη ρηχη και την ημερη,

στη θαλασσα εκει την πλατιεα, τη μεγαλη…

Στη θαλασσα εκει…

Κωστης Παλαμας

I have lived my first unforgetable years by the beach,

There by the shallow and quite sea,

the wide, the great sea, there…

There by the sea

Kostis Palamas

MM: I see the Hotel des Roses in Rhodes.

Mrs. T: I like roses.

Mr. FFF: This is where I was going to swim when I was a kid. For hours on and on. 10am to 7pm. Full time job.

MM: I see the bay of Ladiko, near Kolymbia in Rhodes.

Mrs. T: Looks great!

Mr. FFF: It was even better when there was nobody there! Years ago, access to the bay was blocked and the man who had the keys was a good family friend.

MM: I see food and drinks by the beach.

Mrs. T: Allow me. First stop is Damianos Fishtavern, Ambelas, Paros island, Greece.

Mr. FFF: Wonderful setting, and dedication to serving good seafood all year round.

Mrs. T: It is amazing how different food tastes when you smell the sea breeze!

MM: I see food and drinks on the cliff.

Mrs. T: Second stop. Akelare Restaurante, San Sebastian, Basque Country.

Mr. FFF: Up on a cliff, overlooking the Atlantic, stands one of the shrines of gastronomy in the wonderful land of the Basque people.

Mrs. T: The place is full of the joy of life.

Η θέα

MM: I see seafood by the beach at night.

Mrs. T: Third stop. Ristorante Uliassi, Senigallia, Marche, Italia.

Mr. FFF: Now we are in the Riviera Romagnola, where the ITalians have invented the “beach without the sea”. Nevertheless, in this riviera, where everything happens, where the high and the low co-exist peacefully, Uliassi does his magic. It is worth the trip. Even if you do not make it to the sea.

MM: I see seafood on a balcony overlooking the beach.

Mrs. T: Aristodimos Fishtavern, Pachi, Megara, Greece.

Mr. FFF: Back to the homeland. An unassuming small seaside town 40 km from Athens presents the goods of the sea in a way that honors centuries of eating seafood.

Κουκλι σκετο, με το κλωναρι συκιας να βγαινει μεσα απο την προβλητα!

MM: I see Death encounters by the beach.

Mrs. T: Disillusioned knight Antonius Block and his squire Jöns return after fighting in the Crusades and find Sweden being ravaged by the plague. On the beach immediately after their arrival, Block encounters Death.

Mr. FFF: Black and White. The agony of Man in front of the inevitable. But the sea makes everything look natural. This is why the sea gives another meaning to life.

Mrs. T: (reading from a book): “The whole beach, once so full of colour and life, looked now autumnal, out of season; it was nearly deserted and not even very clean. A camera on a tripod stood at the edge of the water, apparently abandoned; its black cloth snapped in the freshening wind.”

Mr. FFF: (reading from the same book): “Some minutes passed before anyone hastened to the aid of the elderly man sitting there collapsed in his chair. They bore him to his room. And before nightfall a shocked and respectful world received the news of his decease.”

“Prayer does not change God, but it does change the one who prays.”
Soren Kirkegaard

“The essence of truth is freedom”

Martin Heidegger

Participants

Achilles

Ingmar Bergman, Swedish Film Director

Leopold Bloom

Briseis

Priest Chryses

Chryseis

Stephen Daedalus

Mr. FFF, wanderer

Caspar David Friedrich, German Painter

Martin Heidegger, German Philosopher

Friedrich Hoeldrlin, German Poet

(young) Gerty

Homer, Greek Poet

Soren Kirkegaard, Dane Philosopher

MM, partner

Kostis Palamas, Greek Poet

Alexandros Papadiamantis, Greek Writer

Nikos Gabriel Pentzikis, Greek Writer and Painter,

Otto Preminger, American Film Director

Rainer Maria Rilke, Bohemian-Austrian Poet

Mrs. T, gourmant

References

Akelare Restaurant, San Sebastian, Basque Country

Aristodimos Fishtavern, Pachi, Megara, Greece

Damianos Fishtavern, Ambelas, Paros Island, Greece

From Here to Eternity, A Film by: Otto Preminger

A Hole in the Head. A Film by: Frank Capra

Edge of Heaven (Auf der anderen Seite), A Film by Fatih Akin

Restaurante Uliassi, Senigallia, Marche, Italia

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers