“Only ruins remain and the beauty of the natural environment.” Lord Byron

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ

Γύρισα στα ξανθά παιδιάτικα λημέρια,
γύρισα στο λευκό της νιότης μονοπάτι,
γύρισα για να ιδώ το θαυμαστό παλάτι,
για με χτισμένο απ’ τών Ερώτων τ’ άγια χέρια.
Το μονοπάτι το ‘πνιξαν οι αρκουδοβάτοι,
και τα λημέρια τα ‘καψαν τα μεσημέρια,
κ’ ένας σεισμός το ‘ρριξε κάτου το παλάτι,
και μέσ’ στα ερείπια τώρα και στ’ αποκαΐδια
απομένω παράλυτος· σαύρες και φίδια
μαζί μου αδερφοζούν οι λύπες και τα μίση·
και το παλάτι ένας σεισμός το ‘χει γκρεμίσει.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Ασάλευτη ζωή, 1904
‘Απαντα, τομ. Γ´, σελ. 72

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

RUINS

I RETURNED TO MY GOLDEN PLAYGROUNDS,
I RETURNED TO MY WHITE BOYHOOD TRAIL,
I RETURNED TO SEE THE WONDROUS PALACE,
BUILT JUST FOR ME BY LOVE’S DIVINE WAYS.
BLACKBERRY BUSHES NOW COVER THE BOYHOOD TRAIL,
AND THE MIDAY SUNS HAVE BURNED THE PLAYGROUNDS,
AND A TREMOR HAS DESTROYED MY PALACE SO RARE,
AND IN THE MIDST OF FALLEN WALLS AND BURNED
TIMBERS, I REMAIN LIFELESS; LIZARDS AND SNAKES
WITH ME NOW LIVE THE SORROWS AND THE HATES;
AND OF MY PALACE A BROKEN MASS NOW REMAINS

Costis Palamas
Translated by A. Moskios

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

INTERVIEWER
On the question of the Greek poet’s relation to his tradition, it has always seemed to me that the Greek poet has an advantage over his Anglo-Saxon counterpart who makes use of Greek mythology and sometimes even of Greek landscape. I remember years ago when I was writing a thesis on what I thought were English influences in the poetry of Cavafy and Seferis, I asked you about certain images that crop up in your landscape, for example, the symbolic meaning of the statues that appear in your work. You turned to me and said: “But those are real statues. They existed in a landscape I had seen.” What I think you were saying is that you always start with the fact of a living, actual setting and move from there to any universal meaning that might be contained in it.

SEFERIS
An illustration of that from someone who is a specialist in classical statues came the other day from an English scholar who was lecturing about the statuary of the Parthenon. I went up to congratulate him after his lecture, and he said to me, as I remember: “But you have a line which expresses something of what I meant when you say ‘the statues are not the ruins—we are the ruins.’” I mean I was astonished that a scholar of his caliber was using a line from me to illustrate a point.

George Seferis
The statues are not the ruins—we are the ruins

From an Interview to “The Paris Review”, 2005 (epopteia)

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

 

“Unless we can relate it to ourselves personally, history will always be more or less an abstraction and its content the clash of impersonal forces and ideas. Although generalizations are necessary to order this vast, chaotic material, they kill the individual detail that tends to stray from the schema. . . . Afterwards all that remains of entire centuries is a kind of popular digest.”

Czesław Miłosz, Native Realm

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

Ruins come out of ruins. The story of the Acropolis is a good example. The original temple of Athena has been destroyed at least nine times in its two-and-a-half-thousand-year history. Burned by Heruli barbarians in ad 267, it was restored by Julian in ad 360, and then in 438 Christian priests hacked away at the nude sculptures and crowned the temple with a cross. The Ottoman Turks in 1456 replaced the cross with a minaret. There are still-bitter feelings about the damage done by the Venetians in 1687 when they bombed the Parthenon on September 26 under Francesco Morosini. Then there was also the sale of seventy-five sculptures by the Ottomans to Lord Elgin, the British ambassador to Greece, in 1802.

Adrianne Kalfopoulou, Ruin

 

Amfissa Castle, Greece

Amfissa Castle, Greece

You said: “…Wherever I turn, wherever I happen to look,
I see the black ruins of my life, here,
where I’ve spent so many years, wasted them, destroyed them totally.”
The City

C.P. Cavafy

Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

 

cloud-computing-mobile-device

Today’s post is based on an answer I gave to an assignment in Professor Youngman’s online course “Understanding Media by Understanding Google.” The question had to do with a person who “instinctively and repeatedly picks up a mobile device to consume media (or conduct Google searches) while engaged in another activity”. Is this person using the mobile device to enhance/deepen the first activity, or be distracted from it?

MobileAll

I claim that the person is bored, and seeking to escape from the first activity.
My argument is structured in two parts.
The first part deals with the mobile (smart) phone (or tablet) as the device of the escape.
The second part deals with the rationalization of the escape.
As Nicholas Carr (citation 1) points out, the smart phone is a boredom-eradication device. The person has an objective, and the device to achieve this objective. This works in two ways. Many a times, having the device, makes you adopt relevant objectives. One day I was hanging some pictures on the walls, and had to use a hammer. Once I finished with the pictures, I kept the hammer in my hand, and started going around looking for things to do aith a hammer. All of a sudden, the world had been transformed to nail-like objects and other-objects. Device is the result of technology. People were bored also in medieval times. They had to use other devices. Technology makes a difference. In this sense, technology also creates (and destroys) civilizations. I say this, because the right to be bored and remain bored for a while, is part of what I consider civilization. Bored results in innovation, in poetry, in drama, and so on. If I am right, the mobile phone is a massive killer of contributors to our civilization.

mobile-device-usage-for-sites
Having dealt with the device, and its inexorable power, I proceed to the second part of my argument, which has to do with the rationalization of the escape. This rationalization rests on the premise of “available information”. A rationalization is needed whenever the actor of the escape claims that he/she is doing something worthwhile. A person playing games has no reason for rationalization. Likewise for a person watching a cartoon clip. These persons escape boredom, by having raw unadulterated fun. But rationalization is a necessary premise for people who escape and seek to present this escape as an act of “doing something worthwhile”. This being information. I am searching for something, I am watching a documentary on something, I am reading something. All this happens at a fraction of the time the same actions were taken thirty years ago. Here is where the second citation becomes relevant. Information overload, instantly available information, overload, spreading everything thin, is not just a rationalization. It also creates a new way of conceiving of reality, of information, of life. And in this sense it radically changes life.

mobile-device-management-evolution

Citation 1
As many have pointed out, one thing that networked computers are supremely good at is preventing their users from experiencing boredom. A smartphone is the most perfect boredom-eradication device ever created. (Some might argue that smartphones don’t so much eradicate boredom as lend to boredom an illusion of excitement, but that’s probably just semantics.)
Nicholas Carr, “A post on the occasion of Facebook’s billionth member”
Citation 2
I come from a tradition of Western culture, in which the ideal (my ideal) was the complex, dense and “cathedral-like” structure of the highly educated and articulate personality—a man or woman who carried inside themselves a personally constructed and unique version of the entire heritage of the West. [But now] I see within us all (myself included) the replacement of complex inner density with a new kind of self—evolving under the pressure of information overload and the technology of the “instantly available.”
Playwright Richard Foreman, quoted in Nicholas Carr, “Is Google Making Us Stupid?”

“We must obey the forces we want to command” Francis Bacon

Σάββατο, 21 Ιουνίου, 2014

Aristotle

Aristotle

In this post I present two arguments relevant to Bacon’s thesis. With each argument I offer a quotation and an example.

This was originally written as an essay to a course I have taken on the relationship between management and philosophy.

I do not claim to exhaust the subject, I merely touch upon it.

But it is a fascinating subject, especially in view of the fact that Bacon was one of the great fathers of the technological approach that today is a key pillar of our economy, culture and life.

Francis Bacon

Francis Bacon

Argument 1: I claim that Bacon is putting forward an argument to support his inductive approach to human knowledge and power. What he is saying in effect is that before we master nature (and take advantage of it by commanding it) we must understand it. Therefore knowledge begins from the observation of nature, not the other way around.

In substantiating my point of view, I will refer to “Novum Organum”, from which the quotation-theme of this essay originates (Book One, III).

Quotation 1: “Man, being the servant and interpreter of Nature, can do and understand so much and so much only as he has observed in fact or in thought of the course of nature. Beyond this he neither knows anything nor can do anything.” (1)

Bacon is saying that man should approach nature with humility, because there are so many things that our senses cannot sense and our minds do not understand. Instead of wasting time on pointless meditations, speculations and glosses, we should be studying nature.

All of this makes sense in the context of the time Bacon wrote “Novum Organum”. It was time when Aristotelian thought was still strong. Bacon wanted to break away from Aristotle, and march on towards command of nature. In this sense he can be considered as one of the fathers of engineering.

Francis Bacon, Royal Academy of Arts, London

Francis Bacon, Royal Academy of Arts, London

While deduction is the anticipation of nature, and deductive theories may refer to nonobservable entities, induction is driven by empirical observation and study.

I do not suggest that Bacon was alotgether against deduction. But at the time of his writing, he wanted to push forward the notion that man can command nature, provided he understands it well. Bacon saw knowledge and power as interconnected.

Example 1: “There are and can be only two ways of searching into and discovering truth. The one flies from the senses and particulars to the most general axioms, and from these principles, the truth of which it takes for settled and immovable, proceeds to judgment and to the discovery of middle axioms. And this way is now in fashion. The other derives axioms from the senses and particulars, rising by a gradual and unbroken ascent, so that it arrives at the most general axioms last of all. This is the true way, but as yet untried.” (2)

Bacon’s true way is induction.

Karl Popper

Karl Popper

Argument 2: Karl Popper introduced his theory of a hypothetico-deductive system in the philosophy of sciences. Popper argued that most of the scientific theories are deductive and they can be falsified, or refuted, but not confirmed.In this he appears to be on the opposite side of Bacon’s argument. However, I claim that in a sense Popper provides the mirror image of Bacon’s thesis. Bacon seeks to derive most of theories from experience, while Popper seeks to falsify theories from experience. Thus experience (as senses, observations from nature) is essential in both philosophers’ theories.

Quotation 2: “In other words: I shall not require of a scientific system that it shall be capable of being singled out, once and for all, in a positive sense; but I shall require that its logical form shall be such that it can be singled out, by means of empirical tests, in a negative sense: it must be possible for an empirical scientific system to be refuted by experience.” (3)

The example I want to offer comes from Einstein’s theory of reletivity.

Albert Einstein and Sir Arthur Eddington at Cambridge University

Albert Einstein and Sir Arthur Eddington at Cambridge University

Example 2: “Einstein’s theory made one or two predictions which distinguished it from Newton’s theory, and, if true, these predictions would show that Einstein’s model was closer to reality. For example, Einstein predicted that a gravitational field should bend rays of light much more than was expected by Newton’s theory of gravity. Although the effect was too small to be observed in the laboratory, Einstein calculated that the immense gravity of the massive sun would deflect a ray of light by 1.75 seconds of arc – less that one thousandth of a degree, but twice as large as the deflection according to Newton, and significant enough to be measured. During a lunar eclipse in 1919, Eddington compared his eclipse photos with images taken when the sun was not present, and announced that the sun had caused a deflection of roughly 1.61 seconds of arc, a result that was in agreement with Einstein’s prediction, thereby validating the theory of general relativity.” (4)

Here experience comes to NOT falsify a hypothesis. Until a hypothesis is falsified, it remains valid. But when a theory is falsified once, it is falsified for good.

References

(1). Francis Bacon. Novum Organum.Book One. I.

(2) Francis Bacon. Novum Organum.Book One. XIX.

(3) Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1959.

(4) 1919. Eclipse and General Relativity. Times Literary Supplement.

Vive le terroir! Family reunion dinner in Marathon, Greece

Σάββατο, 14 Ιουνίου, 2014

Terroir is a concept almost untranslatable, combining soil, weather, region and notions of authenticity, of genuineness and particularity — of roots, and home — in contrast to globalized products designed to taste the same everywhere. (1)

Terroir was the theme of the family reunion dinner I hosted in Marathon, Greece.

Chicago, Illinois, USA

Chicago, Illinois, USA

It is a long way from Chicago, Illinois to Marathon!

Marathon Beach, Attica, Greece

Marathon Beach, Attica, Greece

But my cousin and his family made it, and here we were, having dinner in the piazzetta of my hunting lodge.

I had some ideas about the menu, but my inner voice was telling me to take it easy and not rush to the market with a shopping list. Instead, I was going to get the best produce and ingredient I would find on the day.

What follows is the result of this process that never fails me.

Inevitably, the menu was based on the ingredients and produce of the terroir, comprising air, soil and sea.

Beetroot from Marathon, Greece

Beetroot from Marathon, Greece

To start with the vegetables, Peter likes beetroot. So I got the best from Vassilis in Marathon.

Boiled beetroot

Boiled beetroot

In addition to the bulb, which I boiled and peeled the skin off, I boiled the leaves. Both were served au naturel, with olive oil, salt, chopped garlic and lemon juice as optional dressing on the side. I particularly enjoy the beetroot with the chopped garlic, much more than with garlic dip (skordalia in Greek). It has a powerful taste, and I particularly like the contrast of the sweetness of the beetroot with the uncompromising sting of the garlic.

Boiled beetroot leaves

Boiled beetroot leaves

Vassilis is also producing zucchini, which are unbelievably tasty.

Zucchini from Marathon, Greece

Zucchini from Marathon, Greece

So, zucchini were my second choice for a summer vegetable to enjoy on the table.

I boiled the zucchini and served them au naturel, with the dressing on the side. The taste of the zucchini without anything is so delicious, that sometimes I eat a couple without dressing, and only after I Add some olive oil, salt and lemon juice.

Green peas from Livanates, Greece

Green peas from Livanates, Greece

Moving on, I got some green peas from Livanates, a small town near Thebes.

Green peas with pomodori, onions, chilli pepper, and parseley

Green peas with pomodori, onions, chilli pepper, and parseley

I cooked them with pomodori, onion, chilli pepper, and parsley.

Another one in the bag.

The next round of dishes comes from the sea.

Skate from Euboia, Greece.

Skate from Euboia, Greece.

My fishmonger is just fantastic, and one more he proved himself to be one.

Skate from Euboia, Greece

Skate from Euboia, Greece

When he saw me he pointed at a skate on the icebed and said. “This is for you”.

I do not argue with statements like this.

Boiled skate with garlic, parseley, chilli pepper, olive oil, salt and lemon juice

Boiled skate with garlic, parseley, chilli pepper, olive oil, salt and lemon juice

I just obey. For my own good.

I boiled the fish, took the flesh off the bones and mixed it in a big bowl with chopped garlic, olive oil, a touch of salt, lemon juice and a little chilli pepper.

Shrimp from Kranidi, Greece

Shrimp from Kranidi, Greece

Then came the shrimp.

Fished from a bay east of Nafplion, they looked fantastic.

Grilled shrimp

Grilled shrimp

I grilled them as they came off the sea. I add a few bay leaves on the side of the grill, for extra flavor.

Grilled shrimp

Grilled shrimp

Last but not least, I got some super fresh sardines, because I love sardines, and Mary likes them too.

My fish monger gutted them and chopped their heads off. I sprinkled coarse salt over them and grilled them.

Grilled sardines

Grilled sardines

 

I always take them off while they are juicy and soft. My new touch was that I added some mint leaves on the side, to enhance the flavor. It worked.

The sardines were sweet, juicy and delicious.

And as Ferran Adria once said “fresh sardine is better than stale lobster”.

We had a great time, the only problem as Peter said was that there was not enough food.

Next time I will get more.

It was nice to see you guys, come again!

Kaletzi, near Marathon, view south

Kaletzi, near Marathon, view south

Sources

1. Vive le Terroir By STEVEN ERLANGER Published: August 31, 2013. The New York Times.

Rimbaud_Illuminations-edition

Today is the day of Illumination and my mind goes to Arthur Rimbaud.

Rimbaud was born in Charleville, a provincial town of northeastern France in 1854.

When he was 21 he stopped writting and became an itinerant salesman, adventurer, opportunist.

Rimbaud's tombe in Charleville

Rimbaud’s tombe in Charleville

He lived a short life, but in a sense he also lived a full life.

He died of bone cancer  in 1891 in Marseille, at  the Hôpital de la Conception. He was only 37 years old.

He was burried in Charleville. His tombe stone reads “Pray for him”.

Henri Fantin Latour. Rimbaud is second from the left, Verlaine is first from the left.

Henri Fantin Latour

“I am the saint, at prayer on the terrace . . . / /

I am the learned scholar in the dark armchair . . . / /

I am the walker on the great highway . . .

I gaze for a long time at the melancholy gold laundry of the setting sun.”

Illuminations, translated by John Ashbery (3)

The house where Rimbaud was born

Plaque at the house where Rimbaud was born

I rest my elbows on the table, the lamp illuminates these newspapers that I’m a fool for rereading, these books of no interest.
At a vast distance above my underground salon, houses take root, mists assemble. The mud is red or black. Monstrous city, endless night!
Further down, the sewers. At their sides, nothing more than the thickness of the globe. Maybe gulfs of azure, wells of fire. Perhaps at those levels moons and comets, seas and fables meet.

Illuminations, translated by John Ashbery (4)

Benjamin Britten’s Illuminations (5)

Britten was deeply affected by the emotional intensity of these prose poems and decided to set them to music as soon as he had read them.  As the soprano Sophie Wyss, the dedicatee of the cycle, recalled:  “He was so full of this poetry he just could not stop talking about it, I suspect he must have seen a copy of Rimbaud’s works while he was recently staying with [W.H.] Auden in Birmingham.”

Britten chose a sentence from one of the poems as the motto for his cycle:  “J’ai seul la clef de cette parade sauvage” (“I alone have the key to this savage parade”).  This sentence also provides the “key” to Britten’s view of Rimbaud’s poetry:  only the artist, observing the world from the outside, can hope to make sense of the “savage parade” that is life.

Rimbaud's Litter Replica

Rimbaud’s Litter Replica

Patti Smith and Rimbaud

Draped in a mosquito net-like sheath, the “litter,” a sort of palanquin, is a recreation of that used to transport Rimbaud from Abyssinia to France for medical care, where he died just months later at the age 37. On the surface of the litter, Mr. Rimbaud’s last words are inscribed. In this way, the piece is a sick bed as well as a grave, complete with epigraph. (1)

This installation was part of Patty Smith’s “Camera Solo” exhibition back in 2011 at the Wadsworth Atheneum in Hartford, Connecticut.

“Oh arthur arthur. we are in Abyssinia Aden. making love smoking cigarettes. we kiss. but it’s much more. azure. blue pool. oil slick lake. sensations telescope, animate. crystalline gulf. balls of colored glass exploding. seam of berber tent splitting. openings, open as a cave, open wider, total surrender.”

Patti Smith, from “dream of rimbaud”.

Rimbaud's fork and knife

Rimbaud’s fork and knife

Being Beauteous

Against a snowfall a Being Beauteous, tall of stature.  Whistlings of death and circles of muffled music make this adored body rise, swell and tremble like a spectre; wounds, scarlet and black, break out in the magnificent flesh.  The true colors of life deepen, dance and break off around the Vision, on the site.  And shivers rise and groan, and the frenzied flavor of these effects, being heightened by the deathly whistlings and the raucous music which the world, far behind us, casts on our mother of beauty, — she retreats, she rears up.  Oh! our bones are reclothed by a new, loving body.

***

O the ashen face, the shield of hair, the crystal arms!  The cannon on which I must hurl myself through the jumble of trees and buoyant air!

Illuminations, translated by George Hall (5)

 

Rimbaud in Africa

Rimbaud in Africa

Bob Dylan and Arthur Rimbaud

Suze Rotolo introduced Dylan to the works of Rimbaud:

“I came across one of his letters called “Je est un autre,” which translates into “I is someone else.” When I read those words the bells went off. It made perfect sense. I wished someone would have mentioned that to me earlier.”

Bob Dylan: “Chronicles, vol 1″

The literary characters, themes, and lines that have populated the world of Dylan’s musical landscape have been as deep and varied over the years as his references to history and the folk tradition. In his early years, Dylan was significantly touched by the American Beats—by Kerouac’s On the Road, and also by the poetry of Allen Ginsberg and Lawrence Ferlinghetti—and by French symbolists like Paul Verlaine and Arthur Rimbaud. Both Verlaine and Rimbaud are mentioned specifically in the Blood on the Tracks song “You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go.” (6)

Ellen Willis writes that “[Dylan] had less in common with the left than with literary rebels—Blake, Whitman, Rimbaud, Crane, Ginsberg”—mostly poets—and later describes Dylan as a man whose admirers look at him as “a poet using rock-and-roll to spread his art.”(6)

Rimbaud in Aden (first man on the right)

Rimbaud in Aden (first man on the right)

The Escape
“My day is done: I am leaving Europe. The marine air will burn my lungs; unknown climates will tan my skin.” (A Season in Hell)

The year 1878… After stopping by several cities in Africa, Cyprus welcomes Rimbaud with its tranquillity. Here in Cyprus, he works as a supervisor at a stone quarry. He turns out to be a “man of action” totally leaving aside his personality of a “ man of thought”. He takes fancy in doing hard work. Poetry is dead for him. He never mentions his ‘previous’ life and his glorious days in Paris. No one, not even his employer, knows where he is from or who he is. Upon the inquiries concerning his past he replies, “absurd” and goes on “ridiculous, disgusting”. Rimbaud, has become somebody else. He is leading a tranquil and silent life in Cyprus, where he escaped from his past or maybe from himself. (7)

Sources

1. Patti Smith: Camera Solo, by Rena Silverman

2. Arthur Rimbaud, Wikipedia

3. Illuminations by Arthur Rimbaud – review. Charles Bainbridge, The Guardian, 2011.

4. Visionary Materialism, by Adam Thirlwell

5. The Chamber Orchestra of Boston. May 2007. Program Notes by Jeremy Black.

6. The Weird and Wonderful Literary World of Bob Dylan. By Benjamin Wright.

7. A French Poet in Cyprus: Arthur Rimbaud. Il Paradiso di Beatrice.

Varoulko Restaurant, Athens, Greece

Σάββατο, 31 Μαΐου, 2014

I visited the restaurant recently, on the occasion of the visit to Athens of dear family members.

As it happens, within days the restaurant will be relocated to Piraeus, so the visit was also a farewell to the nice terrace with view of the Athenian Acropolis.

Sea bream with smoky eggplant

Sea bream with smoky eggplant

The Chef of Varoulko is Lefteris Lazarou, one of the best chefs in Greece. The restaurant specializes in seafood, and this is what we had in the menu they offered to us.

The first dish was “Sea bream fillets on a bed of smoky eggplant”. The fillets were adjoined to crispy bread, adding texture to the tasty dish. I liked the eggplant very much, but do not understand the point of adding so many mini ingredients on the dish.

Sea Bream - detail

Sea Bream – detail

I did not taste anything special in these “vegetable drops”. If the intention is to add color to the presentation of the dish, there are better solutions.

Ground Grouper Stick

Ground Grouper Cylinder

The next dish was the best of the evening. Ground grouper meat  cylinder. It was delicious. A hint of mint and a thick sauce elevated the dish. I could not believe that grouper would taste so good. Another interesting aspect of the dish were the white flakes served on top of the cylinder. IT was fried skin. Simply delicious! As my cousin observed, I have always been a skin-enthusiast, so my verdict was to be expected.

Stuffed Cabbage

Stuffed Cabbage

The third dish was an inventive remake of a Greek traditional dish: “Stuffed cabbage”. The difference being that in the traditional dish the stuffing is pork meat, whereas chef Lazarou stuffed the cabbage with a tasty seafood mix that was not cohesive. The primary taste I could make out was that of shrimp, both in the stuffing and in the sauce.

The dish had some foam on top. It tasted of dill and lemon. I personally do not like foams, but this one was good. The fact however remains, that the foam always destryes the visual impression of the dish.

It is also interesting to note that chef Lazarou was not a fan of foams and similar gimmicks, but obviously he surrendered to the wave of customer demand. How can you go to a Michelin – starred restaurant and not be bombarded with foamy dishes?  What are you going to say to your friends, if there is no foam on the food?

The fourth dish was the less memorable of all, and as it were submerged under a thich layer of foam, there is no photo to be shown.

It was John Dory was a porcini mushroom sauce, chick peas and a parmesan foam. I liked the fish, but the dish overall did not come together for me.

Orange Cake

We enjoyed the dishes with a superb white wined from Santorini, Greece: Asyrtico Sigalas 2013.

Three deserts ended the dinner. My favourite was the Orange Cake. Simply because to create a sirupy cake with balance is difficult. This was almost perfect. And the accompanying vanilla ice cream was delicious.

Overall it was an excellent dinner. Next time though, I will ask for my dishes to have no foam!!!!

Αισθανομαι βαθεια συγκινηση καθως τα δακτυλα μου θωπευουν τα πληκτρα και αρχεται η συγγραφη αυτης της επικολυρικης πραγματειας.

Εχοντας επιβιωσει την προεκλογικη εκστρατεια περιπου 40 σχηματισμων που διεκδικουν την ψηφο των Ελληνων και Ελληνιδων στις Ευρωεκλογες, αλλα και την πρωτη εκλογικη αναμετρηση της Κυριακης 18ης Μαϊου 2014 για την αναδειξη τοπικων αρχοντων,

Ξεκιναω με μια συντομη ιστορικη αναδρομη.

Οι προηγουμενες εκλογες για το ευρωπαϊκο κοινοβουλιο εγιναν στις 6 Ιουνιου 2009.

syriza1

Πρωτο κομμα αναδειχτηκε το ΠΑΣΟΚ με ποσοστο 36,64% .

Δευτερο κομμα ηταν η Νεα Δημοκρατια, με ποσοστο 32,29%.

kke

Ο ΣΥΡΙΖΑ πηρε τοτε 4,70%.

Αυτα για να μην ξεχναμε.

antarsia

Εκτοτε πολλα συνεβησαν.

Η χωρα καταστραφηκε και παραμενει κατεστραμμενη, οσο και αν προσπαθουν καποιοι να μας πεισουν περι αναγεννησεως εκ της τεφρας.

Η Ελλας δεν ειναι ο Ανεγεννωμενος εκ της τεφρας Φοινιξ!

Ασε που ο Φοινιξ και η τεφρα του παραπεμπουν εις την 21ην Απριλιου 1967.

The Phoenix Program

The Phoenix Program

 

(ουδεμιαν σχεσιν εχουσιν τα ανωτερω με την επιχειρησιν Φοινιξ της Αμερικανικης ΣΙΑ εις το Νοτιον Βιετναμ)

Επανερχομαι εις το προκειμενον.

Εχθες εκλεισαν οι προεκλογικες εκστρατειες.

Αι πλειονες τουτων απετελεσαν αρχιδολογιαν. Περιαυτολογων, ομολογω οτι η προσωπικη αρχιδολογια, την οποιαν εδημοσιευσα προ τινος, ειναι ασυγκριτα καλυτερη.

Ο βασικος λογος ειναι οτι οταν εγω αρχιδολογω, το διατυμπανιζω και το διακηρυσσω.

Οι αρχιδολογουντες Ελληνες πολιτικοι προσπαθουν να μας πεισουν οτι ασχολουνται με το εθνος, την πατριδα, το καλο μας, και αλλα παρομοια.

Μαγειρευοντας όρχεις...

Μαγειρευοντας όρχεις…

Η Ελλας δεν εχει εξελθει του πελατοκεντρικου της πολιτικου συστηματος.

Οι πολιτικοι θεσμοι ειναι δομημενοι με τροπο που υπηρετει τον πελατοκεντρισμο.

Εν ταυτω και εν παραλληλω και την εξαρτηση απο τας μεγαλας δυναμεις (εν προκειμενω την μεγαλην Γερμανιαν).

Ο πελατοκεντρισμος λοιπον ζει και βασιλευει, ενω οι δημοκρατικοι θεσμοι φυλλοροουν.

Αυτα ομως δεν πρεπει να μας απασχολουν, αφου εχομεν πλεονασμα μας λενε μερικοι.

Πουλαμε τη δημοκρατια μας λοιπον και αγοραζομε πλεονασμα. Ενδιαφερον!!!

(περισσοτερον ενδιαφερον επειδη το πλεονασμα ειναι λογιστικον, και οχι πραγματικον)

The word got out "This place is a dump"

The word got out “This place is a dump”

Ετεθησαν ομως και ορισμενα πρωτοτυπα ζητηματα κατα την διαρκειαν της εκστρατειας, και εν τη καταληξει της.

Τι θα μας προστατευσει απο την αποσταθεροποιησιν την οποιαν επιδιωκουν οι απατριδες, οι κομμουνισται, οι ομοφυλοφιλοι, οι τσιγγανοι, ολα τα περιθωριακα στοιχεια, οι αλλοεθνεις, οι αλλοθρησκοι, αυτοι που θελουν να γινει τζαμι στην Αθηνα, οι μεταναστες, οι…. οι…..

Ο Φαλλός!

(οσοι ενδιαφερεστε, να μελετησετε το γλωσσολογικον πονημα μου επι του πανδαματορος)

 

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

(μην βιαστειτε να απορριψετε την τοποθετησιν μου)

(δεν γνωριζετε τα μυστικα της βασκανιας)

(και οσοι τα γνωριζετε, δεν θυμαστε – γιατι δεν εχετε μνημη – τας πρακτικας των Αρχαιων Ημων Προγονων)

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

 

Εδω θα πρεπει να τονισω προς απαντας οτι ειμαι Ελληνας, απογονος Αρχαιων Ελληνων.

Ολοι οι τουρκοσποροι και προϊοντα αλλων τινων επιμιξεων να κανουνε πισω γιατι μιλαει τωρα η Αρχαια Ελλας!

Και η Αρχαια Ελλας εδιδαξεν και το σεξ.

Ως εκ τουτου, δεν ημπορω παρα να δεχθω οτι οι εκλογες αυτες θα ειναι καθαρα σεξουαλικες.

Καποιος γαμαει, καποιος γαμιεται. Εδω μπερδευεται βεβαια και ο ενικος με τον πληθυντικο, αλλα για να αποφυγω περιπλοκες, το αφηνω ετσι.

Μην προστρεξετε να μου πειτε για τις καταληξεις, αρσενικα θηλυκα, και τα λοιπα.

Ο,τι αρπαξει ο κωλος μας παιδια, εις το πεδιον της μαχης.

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

Archaelogical Museum of Poligiros, Halkidiki, Greece

“Ποσο μ’ αρεσει ο τροπος που με …αμάς”

Θα εχομεν σεξ αυριον λοιπον.

Υπαρχει ομως ενα προβλημα.

The Rope, Andrew Wyeth

The Rope, Andrew Wyeth

Εαν εχομεν σεξ (που θα εχομεν) θα περιπεσομεν στο κατοπιν σε καταθλιψιν (Post-coital depression -tristesse).

Τι αντιδοτον πρεπει να λαβομεν;

Δια να κατανοησετε το προβλημα, ηδη πολλοι δηλωνουν (πρωτη η Αφροδιτη Σ) οτι αν βγει πρωτο ενα συμπαθες κομμα θα μεταναστευσουν.

Αυτο ομολογω δεν το εχω ξαναδει.

Ενταξει, ειπαμε, το ξερουμε, μετα το σεξ επερχεται η καταθλιψη.

Αλλα οχι και να φευγουμε απο τη χωρα μας για ενα “γαμησι”!

Τελος παντων, αβυσσος η ψυχη του ανθρωπου.

Καλη Ψηφο Συν-Ελληνες!

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 76 other followers